nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Program prac legislacyjnych 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życiaUwagi i propozycje zgłoszone do projektu


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 listopada 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 15 grudnia 2010

Uwagi prosimy przesyłać na adres
w.szelachowska@mz.gov.plProjekt z dnia 3 listopada 2010 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia ................................ 2010 r.
w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia


Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydaje się
po przeprowadzeniu:
1) wstępnych badań lekarskich dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o wydanie tego orzeczenia;
2) okresowych badań lekarskich dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiających dany sport oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;
3) kontrolnych badań lekarskich dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiających dany sport oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy podczas uprawiania danego sportu doznali urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

§ 2.

1. Badania, o których mowa w § 1, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do niepełnosprawnych badania te może przeprowadzić lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
2. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania, o których mowa w § 1, przeprowadza lekarz posiadający certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
3. Skierowanie na badania wstępne wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
4. Orzeczenia lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu i orzeczenia
o niezdolności do uprawiania danego sportu wydaje lekarz, który przeprowadził badania, o których mowa w § 1.

§ 3.

1. W przypadku wydania przez lekarza, o którym mowa w § 2 ust. 4, orzeczenia o niezdolności do uprawiania danego sportu, ponowne badania, o których mowa w § 1, w celu wydania ostatecznego orzeczenia, przeprowadza, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, a w przypadku małoletniego – na wniosek jego przedstawiciela ustawowego, lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się orzeczenie lekarskie o niezdolności do uprawiania danego sportu oraz kopię dokumentacji medycznej dotyczącej przeprowadzonych badań.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu:
MINISTER SPORTU I TURYSTYKI


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299 Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz.679, Nr 125, poz. 841 i Nr 127, poz. 857.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia
2010 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież
do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. (Dz. U. Nr 139, poz. 1134).UZASADNIENIE


Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), upoważniającego ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu i Naczelnej Rady Lekarskiej, do określenia w drodze rozporządzenia trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uwzględniając potrzebę szczególnej ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

Projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów wykonawczych do upoważnienia ustawowego, które uległo zmianie na skutek uchwalenia ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), zmieniającej przepis art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenie określa tryb orzekania o zdolności do uprawiania określonego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, wykonywanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia przez uprawnionych lekarzy.
W dotychczasowym stanie prawnym, problematykę tę reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. Nr 139, poz. 1134).

W projekcie rozporządzenia, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, dokonano zmiany tytułu, zastępując wyrażenie: „określonej dyscypliny sportu”, wyrażeniem: „danego sportu”. W projektowanym rozporządzeniu utrzymano dotychczasowy tryb orzekania
o zdolności do uprawiania określonego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, przy uwzględnieniu potrzeby szczególnej ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednocześnie, na podstawie art. 91 ust. 8 ustawy o sporcie, do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci
i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. Nr 139, poz. 1134), wydane na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Przedmiotowa regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), zostanie opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.Ocena skutków regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływało na:
1) dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu lub uprawiających dany sport oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia,
2) lekarzy wydających orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu,
3) Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Konsultacje społeczne
Równolegle do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia będzie przesłany do konsultacji społecznych następującym podmiotom:
1) Naczelna Rada Aptekarska;
2) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;
3) Sekretariat Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”;
4) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
5) Forum Związków Zawodowych;
6) Naczelna Rada Lekarska;
7) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych;
8) Polskie Towarzystwo Pediatryczne;
9) Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej;
10) Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii;
11) Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny sportowej;
12) Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej;
13) Konfederacja Pracodawców Polskich;
14) Polska Konfederacja Pracodawców Polskich;
15) Business Centre Club;
16) Krajowa Izba Gospodarcza;
17) Związek Województw Polskich;
18) Związek Powiatów Polskich;
19) Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
20) Polski Komitet Olimpijski;
21) Polski Komitet Paraolimpijski.

Projekt będzie zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, w tym: w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 Nr 42, poz.337).

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa, ani budżety jednostek samorządu terytorialnego. Nie spowoduje też dodatkowych skutków finansowych dla Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ finansowanie orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życie jest już uwzględnione w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi
Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży, zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, poprzez zapewnienie systematycznych okresowych profilaktycznych badań lekarskich w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania określonego sportu.

8. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej
Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-11-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5719 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.