nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Projekty 2008 
 
21-01-2009 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
wersja na Komitecie Rady Ministrów

14-01-2009 Projekt sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

31-12-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 grudnia 2008 r.


31-12-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 grudnia 2008 r.


31-12-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 grudnia 2008 r.


31-12-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 grudnia 2008 r.


30-12-2008 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 grudnia 2008 r.


16-12-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 grudnia 2008 r.


15-12-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 grudnia 2008 r.


12-12-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 listopada 2008 roku


10-12-2008 Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

09-12-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
przekazany na Radę Ministrów

05-12-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 grudnia 2008 roku


05-12-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 listopada 2008 r.


04-12-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
tekst przekazany w dniu 4 grudnia 2008 r. pod obrady Komitetu Rady Ministrów

02-12-2008 PROJEKT USTAWY o systemie informacji w ochronie zdrowia
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2008 r.


01-12-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy tkanek lub komórek oraz sposobu oznaczania tkanek lub komórek za pomocą tego oznakowania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2008 r


27-11-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 listopada 2008 r.


27-11-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 listopada 2008 r.


27-11-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 listopada 2008 r.


24-11-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia

21-11-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 listopada 2008 r.


21-11-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 listopada 2008 r.


21-11-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedur urzędowych kontroli żywności
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 września 2008 r.


17-11-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

17-11-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

14-11-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
wersja po uzgodnieniach zewnętrznych

14-11-2008 Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności
wersja po uzgodnieniach zewnętrznych

07-11-2008 PROJEKT USTAWY – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

04-11-2008 Projekt ustawy o wyrobach medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 listopada 2008 r.


04-11-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 listopada 2008 r.


03-11-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 października 2008 r.


31-10-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczonych na opakowaniach kosmetyków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 października 2008 r.


30-10-2008 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 października 2008 r.


28-10-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
tekst przekazany na Radę Ministrów

22-10-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 października 2008 r.


15-10-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 października 2008 r.


13-10-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
13 października 2008 r.


08-10-2008  Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
24 września 2008 r.


06-10-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
2 października 2008 r.


03-10-2008 PROJEKT USTAWY o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
tekst skierowany na konferencję uzgodnieniową

02-10-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
tekst przekazany w dniu 2 października 2008 r. pod obrady Komitetu Rady Ministrów

01-10-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
24 września 2008 r.


30-09-2008 PROJEKT USTAWY o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny"
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 września 2008 r.


26-09-2008 PROJEKT USTAWY o izbach lekarskich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 września 2008 roku


19-09-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki

16-09-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
tekst przekazany na Komitet Rady Ministrów

16-09-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 września 2008 roku


15-09-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania w jednostkach naukowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 września 2008 roku


04-09-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 września 2008 roku


02-09-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną
wersja po uzgodnieniach zewnętrznych

02-09-2008 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 września 2008 r.


28-08-2008 Projekt Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw Zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 maja 2008r.


27-08-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 sierpnia 2008 roku


26-08-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 sierpnia 2008 roku


26-08-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
przekazana na Komitet Rady Ministrów

11-08-2008 Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”

11-08-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

11-08-2008 Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 sierpnia 2008 r.


08-08-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 sierpnia 2008 r.


07-08-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 sierpnia 2008 r.


06-08-2008 Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji, ich rodzajów, sposobu i trybu pobierania próbek do badań oraz przeprowadzania badań
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 sierpnia 2008 r.


06-08-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 sierpnia 2008 r.


01-08-2008 PROJEKT USTAWY o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 lipca 2008 roku


01-08-2008 → Komunikat Komisji wspólnotowe ramy stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej
→ Wspólnotowe ramy stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej


01-08-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2009 r.
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 lipca 2008 roku


28-07-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 lipca 2008 roku


24-07-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 23 lipca 2008 roku

23-07-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat pobieranych za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 lipca 2008 roku


16-07-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 lipca 2008 roku


15-07-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 lipca 2008 roku


10-07-2008 PROJEKT USTAWY o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
z dnia 7 lipca 2008 roku


09-07-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
skierowany na obrady Rady Ministrów

08-07-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
przekazany do uzgodnień zewnetrznych
w dniu 8 lipca 2008 roku


07-07-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 lipca 2008 roky


03-07-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 lipca 2008 r.


03-07-2008 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 lipca 2008 r.


03-07-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw
przekazana na Radę Ministrów

01-07-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 lipca 2008 r.


27-06-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

26-06-2008 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

20-06-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
skierowany na Komitet Rady Ministrów

18-06-2008  Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 czerwca 2008 r.


17-06-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 czerwca 2008 roku


17-06-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 czerwca 2008 roku


11-06-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 czerwca 2008 roku


11-06-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 czerwca 2008 roku


09-06-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmującego uzupełnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
6 czerwca 2008 r.


28-05-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 maja 2008 roku


28-05-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 maja 2008 roku


28-05-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 maja 2008 roku


28-05-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 maja 2008 r.


27-05-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 maja 2008 r.


21-05-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 maja 2008 r.


21-05-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

20-05-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 maja 2008 r.


19-05-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 maja 2008 r.


14-05-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw
przekazana na Komitet Stały Rady Ministrów

13-05-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 maja 2008 r.


12-05-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 maja 2008 roku


 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.