nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Projekty 2009 
 
10-04-2012 Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-2016
tekst przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 3 kwietnia 2012 roku


29-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
wersja uwzględniająca uwagi z konsultacji zewnętrznych


24-12-2009 PROJEKT USTAWY o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej
wersja przekazana w dniu 22 grudnia 2009 roku pod obrady Rady Ministrów

23-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 grudnia 2009 roku


22-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 grudnia 2009 roku


22-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 grudnia 2009 roku


22-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy w ramach świadczeń zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 grudnia 2009 r.


17-12-2009 PROJEKT USTAWY o wyrobach medycznych
projekt przyjęty przez Radę Ministrów

17-12-2009 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 grudnia 2009 roku


17-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 grudnia 2009 r.


17-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 grudnia 2009 r.


16-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 grudnia 2009 r.


15-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 grudnia 2009 r.


11-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 grudnia 2009 r.


11-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 grudnia 2009 r.


11-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 grudnia 2009 r.


11-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu upoważniania do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego

11-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 grudnia 2009 r.


08-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzdrowiskowego
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 grudnia 2009 roku


08-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 grudnia 2009 roku


03-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
dnia 2 grudnia 2009 roku


01-12-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i oznakowania jednostek tego systemu oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 grudnia 2009


27-11-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 listopada 2009


27-11-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków wywozu ludzkich komórek, tkanek i narządów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu tych komórek, tkanek i narządów na to terytorium oraz monitorowania stanu wywożonych i przywożonych ludzkich komórek, tkanek i narządów w drodze między dawcą a biorcą
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 listopada 2009


27-11-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy komórek, tkanek i narządów, sposobu oznaczania komórek, tkanek i narządów za pomocą tego oznakowania oraz wymagań w zakresie monitorowania komórek, tkanek i narządów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 listopada 2009


27-11-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniusię zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 listopada 2009


26-11-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 listopada 2009


25-11-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu wycofania substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu z obrotu i sposobu ich przechowywania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 listopada 2009


25-11-2009 Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
tekst rozpatrywany na Stałym Komitecie Rady Ministrów w dniu 26.11.2009 roku


24-11-2009 PROJEKT USTAWY o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej
wersja przekazana w dniu 24 listopada 2009 roku pod obrady Komitetu Rady Ministrów

23-11-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 listopada 2009 roku


20-11-2009 Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do przygotowania zmiany zasad opłacania finansowanych przez budżet państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne ewidencjonowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 listopada 2009 roku


19-11-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 października 2009 roku


19-11-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 października 2009 roku


19-11-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne

10-11-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 września 2009 roku


09-11-2009 Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 listopada 2009 roku


09-11-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 października 2009 roku


09-11-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 września 2009 roku


04-11-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 03 listopada 2009 roku


22-10-2009 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ośrodków dawców szpiku
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 października 2009 roku


22-10-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 października 2009 roku


21-10-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

19-10-2009 PROJEKT USTAWY o samorządzie pielęgniarek i położnych
przekazany do KPRM z wnioskiem o rozpatrzenie przez Komitet Rady Ministrów

15-10-2009 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych

09-10-2009 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
tekst przekazany na Komitet Rady Ministrów

08-10-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu działania Komisji Lekarskiej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 października 2009 r.


30-09-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne
wersja po uzgodnieniach zewnętrznych

30-09-2009  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
wersja po uzgodnieniach zewnętrznych


30-09-2009 Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2009 oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2010 i 2011

25-09-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 września 2009 roku


25-09-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 września 2009 r.


22-09-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kategorii produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się nazwy produktu leczniczego w systemie Braille’a
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 września 2009 r.


17-09-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 września 2009 r.


17-09-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 września 2009 r.


17-09-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 września 2009 r.


15-09-2009 Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący projektu nowelizacji wykazów leków refundowanych
z dnia 15 września 2009 r.

14-09-2009 Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

09-09-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 września 2009 r.


03-09-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 września 2009 r.


03-09-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 września 2009 r.


03-09-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 września 2009 r.


03-09-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 września 2009 r.


03-09-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 września 2009 r.


02-09-2009 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 września 2009 r.


01-09-2009 Projekt Uchwały Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007 -2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

20-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 sierpnia 2009 r.


20-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 sierpnia 2009 r.


14-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 sierpnia 2009 r.


13-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych

12-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2009 roku


12-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2009 r.


12-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2009 roku


12-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2009 roku


12-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2009 roku


12-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2009 roku


12-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2009 roku


12-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2009 roku


12-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2009 roku


12-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2009 roku


12-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2009 roku


12-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2009 roku


12-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2009 roku


11-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 lipca 2009 roku


11-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 sierpnia 2009 roku


10-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 sierpnia 2009 roku


10-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 sierpnia 2009 roku


10-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 sierpnia 2009 roku


06-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 sierpnia 2009 roku


05-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za kontrolę i weryfikację kryteriów, które muszą spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz nadanie uprawnień do wykonywania takich badań
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 sierpnia 2009 r.


05-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełniania tych kryteriów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 sierpnia 2009 r


04-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 sierpnia 2009 r.


04-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 sierpnia 2009 r.


04-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu ogłaszania i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 sierpnia 2009 r.


03-08-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 lipca 2009 r.


30-07-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 lipca 2009 roku


30-07-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków w sprawie usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 lipca 2009 roku


30-07-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 lipca 2009 roku


30-07-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego oraz wysokości opłaty za sporządzenie oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 lipca 2009 roku


22-07-2009 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 lipca 2009 r.


15-07-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 lipca 2009 r.


10-07-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 lipca 2009 roku


09-07-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 lipca 2009 roku


03-07-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
tekst projektu rozporządzenia skierowany na komisję uzgodnieniową która odbędzie się w dniu 8 lipca 2009 r.

02-07-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lipca 2009 roku


30-06-2009 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
tekst przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów

29-06-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek
tekst po konsultacjach zewnętrznych,
skierowany na konferencję uzgodnieniową


26-06-2009 PROJEKT USTAWY o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 czerwca 2009 roku


24-06-2009 Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 czerwca 2009 r


22-06-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badania czytelności ulotki
przekazany do uzgodnień zewnetrznych
w dniu 22 czerwca 2009 r.


17-06-2009 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
tekst przekazany na Radę Ministrów

08-06-2009 PROJEKT USTAWY o izbach lekarskich
tekst przekazany na Radę Ministrów


04-06-2009 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
tekst przekazany na Komitet Rady Ministrów

04-06-2009 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych
przekazany do uzgodnień zewnetrznych
w dniu 1 czerwca 2009 r.


03-06-2009 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r.
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 czerwca 2009 r.


03-06-2009 Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 czerwca 2009 r.


02-06-2009 PROJEKT USTAWY o zawodach pielęgniarki i położnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 czerwca 2009 r.


01-06-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 maja 2009 r.


27-05-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rady Akredytacyjnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 maja 2009 r.


27-05-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów jakości oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 maja 2009 r.


27-05-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 maja 2009 r.


26-05-2009 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
tekst przekazany na Komitet Rady Ministrów

26-05-2009 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
tekst przekazany na Komitet Rady Ministrów

22-05-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 maja 2009 r.


21-05-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 maja 2009 r.


12-05-2009 PROJEKT USTAWY o samorządzie pielęgniarek i położnych
przekazane do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 maja 2009 rok


07-05-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 maja 2009 r.


29-04-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej
przekazany do konsultacji zewnętrznych
w dniu 20 kwietnia 2009 r.


29-04-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
przekazany do konsultacji zewnętrznych
w dniu 29 kwietnia 2009 r.


23-04-2009 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”23-04-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe
przekazany do konsultacji zewnętrznych
w dniu 23 kwietnia 2009 r.


16-04-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 kwietnia 2009 roku


08-04-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 kwietnia 2009 r.


31-03-2009 Projekt rozporządzenia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 marca 2009 r.


24-03-2009 Stanowisko Rządu RP do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów "Bezpieczne, innowacyjne i dostępne leki: nowe perspektywy dla sektora farmaceutycznego"
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 marca 2009 r.


23-03-2009 Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 marca 2009 r.


18-03-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 marca 2009 r.


13-03-2009 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 marca 2009 r.


09-03-2009 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty
przekazany do uzgodnień zewnetrznych
w dniu 3 marca 2009 roku


06-03-2009 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach
projekt skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów

06-03-2009 Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
przekazane do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 lutego 2009 r.


06-03-2009 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
6 marca 2009 roku


03-03-2009 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 marca 2009 r.


25-02-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów w tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 lutego 2009 r.


23-02-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 lutego 2009 r.


23-02-2009 Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 lutego 2009 r.


20-02-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 lutego 2009 r.


19-02-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 lutego 2009 r.


18-02-2009 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie konsultacji projektu programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”

17-02-2009 PROJEKT USTAWY przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia
przekazany na Radę Ministrów

17-02-2009 PROJEKT USTAWY o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
wersja projektu ustawy skierowana pod obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów

10-02-2009 PROJEKT USTAWY o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
przekazany pod obrady Komitetu Rady Ministrów

10-02-2009 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 lutego 2009 r.


09-02-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 lutego 2009 r.


09-02-2009 Uchwała Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2009 oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2010 i 2011


06-02-2009 Projekt Uchwały Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 stycznia 2009 r.


06-02-2009 Projekt sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia-31 grudnia 2007 roku
przekazany pod obrady Rady Ministrów

05-02-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 stycznia 2009 r.


02-02-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 stycznia 2009 r.


29-01-2009 Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 stycznia 2009 r.


29-01-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów w tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

21-01-2009 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
wersja na Komitecie Rady Ministrów

21-01-2009 Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”

21-01-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 stycznia 2009 r.


20-01-2009 PROJEKT USTAWY o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy „Gdański Uniwersytet Medyczny”
tekst przekazany na Radę Ministrów

16-01-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

16-01-2009 PROJEKT USTAWY przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 stycznia 2009 r.


 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.