nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Projekty 2010 
 
11-09-2012 Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
przekazany do uzgodnień międzyresortowych

03-01-2011 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
wersja przekazana pod obrady Rady Ministrów

23-12-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporzadzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

20-12-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych wykonanych w zakładach opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnowania w opiece długoterminowej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
z dnia 16 grudnia 2010 roku


17-12-2010 Projekt sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2009 roku

03-12-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 grudnia 2010 roku


02-12-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 grudnia 2010 roku


30-11-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 listopada 2010 roku


29-11-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 listopada 2010 roku


29-11-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 listopada 2010 roku


29-11-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 listopada 2010 roku


25-11-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 listopada 2010 roku


24-11-2010 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnienie lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności
wersja przekazana pod obrady Komitetu Rady Ministrów

22-11-2010 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 listopada 2010 roku


22-11-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 listopada 2010 roku


22-11-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 listopada 2010 roku


17-11-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 listopada 2010 roku


16-11-2010 PROJEKT USTAWY o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
wersja przekazana pod obrady Rady Ministrów

16-11-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw
wersja przekazana pod obrady Rady Ministrów

15-11-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 listopada 2010 roku


10-11-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 listopada 2010 roku


10-11-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 listopada 2010 roku


10-11-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 listopada 2010 roku


10-11-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 listopada 2010 roku


10-11-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 listopada 2010 roku


05-11-2010 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, zabezpieczonych na potrzeby postępowania karnego, a także szczegółowego trybu i warunków ich przechowywania oraz niszczenia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 października 2010 roku


04-11-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 listopada 2010 roku


03-11-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich zawodnikom oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 listopada 2010 roku


29-10-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 października 2010 roku


29-10-2010 Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 października 2010 roku


22-10-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 października 2010 roku


21-10-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 października 2010 roku


19-10-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

12-10-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 października 2010 roku


11-10-2010 PROJEKT USTAWY o działalności leczniczej
wersja skierowana na Komitet Rady Ministrów

11-10-2010 PROJEKT USTAWY o systemie informacji w ochronie zdrowia
tekst przekazany do KPRM w celu rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów

11-10-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
wersja przekazana pod obrady Rady Ministrów

11-10-2010 PROJEKT USTAWY o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
wersja przekazana na Komitet Rady Ministrów

11-10-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
tekst przekazany do KPRM celem rozpatrzenia przez Radę Ministrów

07-10-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 października 2010 roku


05-10-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wersja przekazana na Radę Ministrów

05-10-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 października 2010 roku


01-10-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 września 2010 roku


01-10-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 września 2010 roku


30-09-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
tekst przekazany do KPRM w celu rozpatrzenia na Komitecie Rady Ministrów

30-09-2010 PROJEKT USTAWY o systemie informacji w ochronie zdrowia
tekst przekazany do rozpatrzenia na Komitecie Rady Ministrów

30-09-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 września 2010 roku


29-09-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
wersja przekazana w dniu 16 września 2010r. pod obrady Komitetu Rady Ministrów

29-09-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 września 2010 roku


29-09-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 września 2010 roku


29-09-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 września 2010 roku


29-09-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 września 2010 roku


29-09-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
wersja przekazana w dniu 29 września 2010 r. do KPRM pod obrady KRM


28-09-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w Kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 września 2010 r.


28-09-2010  Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 września 2010 roku


24-09-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
tekst przekazany do KPRM w celu rozpatrzenia na Komitecie Rady Ministrów

24-09-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

23-09-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 września 2010 roku


22-09-2010 PROJEKT USTAWY o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
wersja przekazana pod obrady stałego Komitetu Rady Ministrów

22-09-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 września 2010 roku


17-09-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Inspekcji Handlowej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 wrzesnia 2010 roku


15-09-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 września 2010 roku


15-09-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
wersja przekazana w dniu 16 września 2010r. pod obrady Komitetu Rady Ministrów

14-09-2010 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 września 2010 roku


10-09-2010 PROJEKT USTAWY o działalności leczniczej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 września 2010 roku


10-09-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
wersja po uzgodnieniach zewnętrznych

10-09-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
wersja po uzgodnieniach zewnętrznych

10-09-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
wersja przekazana w dniu 9 września 2010 roku na Komitet Stały Rady Ministrów

09-09-2010 PROJEKT USTAWY o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

07-09-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
wersja przekazana w dniu 7 września 2010r. pod obrady Komitetu Rady Ministrów

07-09-2010 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 września 2010 roku


07-09-2010 PROJEKT USTAWY o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
wersja przekazana w dniu 7 września 2010r. pod obrady Rady Ministrów

07-09-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 września 2010 roku


03-09-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 września 2010 roku


03-09-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 września 2010 roku


02-09-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 września 2010 roku


31-08-2010 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 sierpnia 2010 roku


31-08-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne
wersja przekazana w dniu 31 sierpnia 2010r. pod obrady Rady Ministrów

31-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 sierpnia 2010 roku


30-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 sierpnia 2010 roku


30-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 sierpnia 2010 roku


27-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów
wersja uwzględniająca uwagi z uzgodnień zewnętrznych

27-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży
wersja uwzględniająca uwagi z uzgodnień zewnętrznych

26-08-2010 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 sierpień 2010 roku


23-08-2010 PROJEKT USTAWY o systemie informacji w ochronie zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 sierpnia 2010 roku


23-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
wersja uwzględniające uwagi zgłoszone podczas uzgodnień zewnętrznych

18-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 sierpnia 2010 roku


18-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 sierpnia 2010 roku


17-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 sierpnia 2010 roku


13-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2010r.


13-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2010r.


12-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 sierpnia 2010 roku


11-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 sierpnia 2010 roku


11-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 sierpnia 2010r.


09-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie przeprowadzanie badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 sierpnia 2010r.


09-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 sierpnia 2010 roku


09-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 sierpnia 2010 r.


06-08-2010 Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 sierpnia 2010 roku


04-08-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 sierpnia 2010 roku


04-08-2010 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 sierpnia 2010 roku


02-08-2010 Projekt rozporządzenia w sprawie wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 lipca 2010 roku


27-07-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 lipca 2010 roku


20-07-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
wersja uwzględniające uwagi zgłoszone podczas uzgodnień zewnętrznych

20-07-2010 Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 marca 2010 roku


19-07-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 lipca 2010 roku


16-07-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 lipca 2010 roku


16-07-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 lipca 2010 roku


15-07-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 lipca 2010 roku


13-07-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 lipca 2010 roku


12-07-2010 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 lipca 2010 roku


06-07-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 lipca 2010 roku


02-07-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru znaku CE
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lipca 2010 roku


02-07-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lipca 2010 roku


02-07-2010  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lipca 2010 roku


02-07-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania i sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lipca 2010 roku


02-07-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lipca 2010 roku


02-07-2010 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lipca 2010 roku


01-07-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne - zaakceptowany przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 1 lipca 2010 roku

01-07-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 czerwca 2010 roku


28-06-2010 PROJEKT USTAWY o zawodach pielęgniarki i położnej
tekst skierowany do KPRM-u do rozpatrzenia przez Radę Ministrów

28-06-2010 PROJEKT USTAWY o samorządzie pielęgniarek i położnych
tekst skierowany do KPRM-u do rozpatrzenia przez Radę Ministrów

25-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 czerwca 2010 roku


25-06-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych
wersja przekazana w dniu 22 czerwca 2010r. na posiedzenie Rady Ministrów

25-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 czerwca 2010 roku


25-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 czerwca 2010 roku


25-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 czerwca 2010 roku


25-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za zgłoszenie i powiadomienie o wyrobie, za zmianę danych objętych zgłoszeniem i powiadomieniem oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 czerwca 2010 roku


25-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów oraz sposobu sprawowania nadzoru i kontroli jednostek notyfikowanych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 czerwca 2010 roku


23-06-2010 Założenia do projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych
wersja przekazana na Komitet do Spraw Europejskich po przeprowadzeniu konferencji uzgodnieniowej

23-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 czerwca 2010 roku


23-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 czerwca 2010 roku


21-06-2010 Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego
wersja przekazana w dniu 18 czerwca 2010r. do KPRM-u celem umieszczenia w porządku obrad Komitetu Rady Ministrów

18-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i oznakowania jednostek tego systemu oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
Wersja z dnia 25 maja 2010 r. Aktualnie, po zwolnieniu z Komisji Prawniczej, projekt rozporządzenia skierowany został do notyfikacji

18-06-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne
wersja przekazana w dniu 18 czerwca 2010r. do KPRM-u celem rozpatrzenia na Komitecie Rady Ministrów

15-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 czerwca 2010 roku


15-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 czerwca 2010 roku


15-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 czerwca 2010 roku


14-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r.
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 czerwca 2010 roku


10-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 czerwca 2010 roku


08-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 czerwca 2010 roku


08-06-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 czerwca 2010 roku


27-05-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu geriatrii
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 maja 2010 roku


25-05-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 maja 2010 roku


25-05-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 maja 2010 roku


18-05-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 maja 2010 roku


13-05-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 maja 2010 roku


12-05-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych
wersja przekazana do KPRM-u na Komitet Rady Ministrów

30-04-2010 Założenia do projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych
wersja przekazana na Komitet do Spraw Europejskich

23-04-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 kwietnia 2010 roku


23-04-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 kwietnia 2010 roku


23-04-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 kwietnia 2010 roku


23-04-2010  PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
wersja przekazana na posiedzenie Rady Ministrów

23-04-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 kwietnia 2010 roku


22-04-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 marca 2010 roku


22-04-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
wersja po uzgodnieniach zewnętrznych

21-04-2010 Sprawozdanie z realizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
skierowany w dniu 13 kwietnia pod obrady Rady Ministrów

20-04-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Kodeks pracy
przekazany do uzgodnień zewnetrznych
w dniu 20 kwietnia 2010 roku


19-04-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 kwietnia 2010 roku


19-04-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
2 kwietnia 2010 roku


15-04-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
wersja przekazana do KPRM-u w celu rozpatrzenia przez Radę Ministrów

15-04-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
wersja przekazana do KPRM-u celem umieszczenia w posiedzeniu Rady Ministrów

14-04-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 kwietnia 2010r.


14-04-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 kwietnia 2010 r.


09-04-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
wersja przekazana w dniu 9 kwietnia 2010 r. roku do KPRM-U w celu rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów

08-04-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medyczny pracy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 marca 2010 roku


08-04-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

07-04-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne
wersja przekazana w dniu 9 kwietnia 2010 r. roku na posiedzenie Komitetu do Spraw Europejskich

31-03-2010 PROJEKT USTAWY Ministra Zdrowia o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie”
wersja przekazana w dniu 29 marca 2010 r. roku do rozpatrzenia przez Radę Ministrów

30-03-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 marca 2010 roku


25-03-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

24-03-2010 Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 marca 2010 roku


24-03-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

24-03-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 stycznia 2010 r.


22-03-2010 Projekt stanowiska RP do dokumentu "Communication from the Commision - Executive Summery of the Pharmaceutical Sector Inquiry Report COM (2009) 351"
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 marca 2010 roku


19-03-2010 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
tekst skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów

18-03-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 marca 2010 r.


17-03-2010  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 marca 2010 roku


17-03-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 marca 2010 roku


17-03-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 marca 2010 r.


11-03-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala psychiatrycznego
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 marca 2010 roku


04-03-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 marca 2010r.


03-03-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 lutego 2010 roku


19-02-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 lutego 2010 roku


18-02-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o produktach biobójczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 lutego 2010 roku


17-02-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 stycznia 2010 roku


17-02-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 lutego 2010 roku


17-02-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków korzystania ze środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 lutego 2010 roku


12-02-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 lutego 2010 r.


11-02-2010 Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 lutego 2010 r.


10-02-2010 PROJEKT USTAWY o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 lutego 2010 roku


02-02-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lutego 2010 roku


01-02-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 stycznia 2010 roku


01-02-2010 Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 lutego 2010 roku


01-02-2010 Projekt Uchwały w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2010 oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2011 i 2012

28-01-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 stycznia 2010 roku


26-01-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
wersja przekazana do rozpatrzenia przez Radę Ministrów

26-01-2010 PROJEKT USTAWY Ministra Zdrowia o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 stycznia 2010r.


25-01-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

25-01-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzory stosowanych dokumentów

21-01-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu opieki okołoporodowej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 stycznia 2010 roku


21-01-2010 Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Tekst skierowany pod obrady Rady Ministrów

20-01-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 stycznia 2010 roku


19-01-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawianego przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 stycznia 2010 roku


19-01-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 stycznia 2010 roku


19-01-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 stycznia 2010 roku


13-01-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 stycznia 2010 roku


13-01-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 stycznia 2010 roku


13-01-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 stycznia 2010 roku


11-01-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełniania tych kryteriów
wersja po uzgodnieniach zewnętrznych

08-01-2010 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
przekazany na Radę Ministrów

08-01-2010 Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 grudnia 2009 roku


07-01-2010 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 stycznia 2010 roku


 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.