nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych"Dz.Urz.MZ.10.4.33 → z dnia 12 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych"


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), w związku z art. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 15) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Projektodawcą zadania stanowiącego element „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych", zwanego dalej „zadaniem", może być komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a także jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia, właściwa ze względu na zakres jej działania, zwana dalej „komórką właściwą", specjalista, grupa specjalistów lub inny podmiot funkcjonujący w sferze danej dziedziny nauki, której dotyczy program.
2. Zadanie jest opracowywane według schematu dokumentu zadania „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych", stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Zadanie, w celu przyjęcia do realizacji, jest przedkładane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia za pośrednictwem komórki właściwej.
4. Zgodę na przyjęcie zadania do realizacji ze środków finansowych ujętych w części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, wyraża minister właściwy do spraw zdrowia po zapoznaniu się z wnioskiem komórki właściwej i opinią Kolegium Ministra Zdrowia lub Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.
5. Wniosek komórki właściwej, o którym mowa w ust. 4, wymaga akceptacji Członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego komórkę właściwą.

§ 2.

1. Na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanych z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia planuje się środki finansowe w części:
46 - Zdrowie, dział: 851 - Ochrona zdrowia, rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej
2. Realizacja zadania w danym roku budżetowym następuje po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w § 1 ust. 4, w ramach zaplanowanych środków finansowych, o których mowa w ust.1.

§ 3.

1. W zadaniach, których realizacja wymaga kilku realizatorów, uwzględnia się możliwość wyłonienia koordynatora zadania.
2. Koszty koordynowania zadania pokrywane są ze środków przeznaczonych na realizację danego zadania.

§ 4.

1. Realizatorem lub koordynatorem zadania może być każdy podmiot prawa funkcjonujący w systemie ochrony zdrowia, spełniający kryteria wyboru realizatora lub koordynatora, określone w zadaniu, a w szczególności publiczny, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, jednostka badawczo-rozwojowa, uczelnia medyczna lub płatnik usług medycznych.
2. Wybór realizatora lub koordynatora zadania i udostępnianie środków publicznych na realizację zadań następuje na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 5.

1. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przedstawionych przez dyrektora komórki właściwej: projektu ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu, w tym wymagań stawianych oferentom i kryteriów oceny ofert, minister właściwy do spraw zdrowia zamieszcza, na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenie o przeprowadzenie konkursu ofert, w terminie określonym w odrębnych przepisach.
2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się, poza elementami ogłoszenia wymienionymi w odrębnych przepisach, w szczególności:
1) skrótowy opis celów i podstawowych elementów programu;
2) informację o rodzaju dokumentów lub dodatkowych danych, jakie powinien złożyć oferent, w tym:
a) wymagane dane identyfikujące oferenta, a w szczególności:
- pełną nazwę,
- adres do korespondencji,
- numer telefonu i faksu,
- potwierdzoną podpisem głównego księgowego lub osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
b) ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej lub działań projektowanych w ramach zadania,
c) plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, zawierający w szczególności:
- liczbę możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów zadań programów z podziałem kosztów na wydatki bieżące i majątkowe,
- planowany udział własny w realizacji działań (dotyczy wydatków majątkowych),
d) informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
- rodzaje i liczbę świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez oferenta lub doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zadania, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej,
- aktualny wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
e) kopię polisy OC w przypadku, gdy przedmiotem zadania mają być świadczenia zdrowotne;
3) kryteria oceny ofert;
4) inne wymagania, które mogą być stawiane oferentowi do realizacji zadania w szczególności takie jak złożenie:
a) oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
b) oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
c) opinii konsultanta wojewódzkiego lub krajowego,
d) potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń zdrowotnych;
5) zastrzeżenie o możliwości przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu;
6) informację o umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków formalnych zawierającej wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej.
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
7) informację o możliwości uwzględnienia oferty po upływie terminu, o którym mowa w pkt 6 lit. b oraz w ust. 7, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia może, na umotywowany szczególnymi okolicznościami wniosek dyrektora komórki właściwej, przesunąć termin składania ofert, odwołać konkurs lub unieważnić konkurs.
4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
5. Po ogłoszeniu konkursu nie dopuszcza się zmian kryteriów lub wymagań zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
6. Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w jednym egzemplarzu w formie pisemnej i elektronicznej. Pierwsza koperta zawiera informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, a druga koperta zawiera dane merytoryczne.
7. Oferty składa się w terminie 30 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia
o przeprowadzenie konkursu ofert. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 6.

1. Rozpatrzenia ofert i wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert na realizację lub koordynację zadania dokonuje Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją".
2. Komisję powołuje i odwołuje, na wniosek dyrektora komórki właściwej koordynującego realizację zadania, minister właściwy do spraw zdrowia.
3. W skład Komisji wchodzi przynajmniej 5 członków, w tym przewodniczący i zastępca przewodniczącego.
4. W pracach Komisji mogą brać również udział osoby zaproszone przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego.
5. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji może wyznaczyć spośród członków Komisji sekretarza Komisji.
6. Do obowiązków sekretarza Komisji należy sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji, protokołu końcowego oraz protokołów z rozpatrywania odwołań.
7. Osobom, o których mowa w ust. 3 i 4, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Komisji.
8. Osobom, o których mowa w ust. 3 i 4, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Komisji, na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
9. Komórka właściwa zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Komisji.
10. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu - 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji komórki właściwej.
11. Prace Komisji odbywają się na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7.

1. Przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem Członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego prace komórki właściwej, wniosek o akceptację wyboru realizatora lub koordynatora zadania dokonanego jako najkorzystniejsza oferta lub oferty wraz z proponowaną wysokością środków finansowych. Do wniosku dołącza się protokół z posiedzenia Komisji wraz z pełną dokumentacją z postępowania konkursowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga uprzedniego parafowania przez dyrektora komórki właściwej.
3. Akceptacja wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez ministra właściwego do spraw zdrowia stanowi podstawę przekazania do realizacji zadania realizatorowi lub koordynatorowi programu, po upływie terminu określonego w § 8 ust. 2, z zastrzeżeniem ust.4.
4.Przekazanie do realizacji zadania realizatorowi lub koordynatorowi w danym roku może nastąpić do dnia 30 października danego roku budżetowego, a po tym terminie jedynie na uzasadniony wniosek dyrektora komórki właściwej, parafowany przez Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz zaakceptowany przez Członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego komórkę właściwą.

§ 8.

1. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia wniosku o akceptację wyboru realizatora lub koordynatora programu dokonanego jako najkorzystniejsza oferta lub oferty, Komisja zamieszcza ogłoszenie o wynikach konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, podając nazwę realizatora, realizatorów lub koordynatora programu oraz przyznaną kwotę środków publicznych.
2. Zakończenie postępowania konkursowego następuje w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wyborze oferty lub ofert na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, z zastrzeżeniem § 9.

§ 9.

1. Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu lub unieważnienia konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Wniesienie odwołania wstrzymuje zakończenie postępowania konkursowego do czasu jego rozpatrzenia.
3. Komisja rozpatruje wszystkie odwołania w terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust.1. W przypadku odrzucenia odwołania Komisja podaje uzasadnienie.
4. Komisja składa wniosek o akceptację rozstrzygnięcia odwołania do ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem dyrektora komórki właściwej.
5. Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 4, komórka właściwa informuje oferenta o rozstrzygnięciu wniesionego odwołania.

§ 10.

1. Jeżeli postępowanie konkursowe nie doprowadziło do wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert, przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem Członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego komórkę właściwą, wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, wymaga uprzedniego parafowania przez dyrektora komórki właściwej.

§ 11.

1. Zakończenie realizacji zadań wynikających z zadania finansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w danym roku budżetowym następuje po rozliczeniu się realizatora lub koordynatora z realizowanych działań w ramach zadania zatwierdzonego pod względem merytorycznym i finansowym.
2. Dokumentem potwierdzającym zakończenie realizacji „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" w danym roku jest „Protokół zakończenia realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych". Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, jest sporządzany corocznie niezwłocznie po rozliczeniu się wszystkich realizatorów zadań z realizowanych działań w ramach zadania.
4. Rozliczenie się z realizowanych działań w ramach zadania polega na przedłożeniu przez realizatora lub koordynatora i zatwierdzeniu przez komórkę właściwą oraz Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji rozliczenia merytoryczno-finansowego oraz po zatwierdzeniu przez komórkę właściwą sprawozdania merytorycznego opracowanego przez realizatora lub koordynatora zadania.
5. Do protokołu, o którym mowa w ust. 2, załącza się sprawozdanie z realizacji „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" za dany rok budżetowy.
6. W przypadku zadań realizowanych w okresie wielu lat, brak przedłożenia przez realizatora lub koordynatora dokumentów umożliwiających sporządzenie protokołu, o którym mowa w ust. 2, za rok poprzedni, powoduje zawieszenie realizacji zadania przez tego realizatora do czasu usunięcia uchybień bądź wyłonienia nowego realizatora.

§ 12.

Zadania przyjęte i wdrożone do realizacji przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia realizowane są na podstawie zgody wyrażonej przed tym dniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub Kolegium Ministra Zdrowia lub Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z zasadami określonymi w tych zadaniach.

§ 13.

Do postępowań konkursowych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 14.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 10).

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz.1277.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8211 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.