nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomaniiDz.U.12.73 → z dnia 20 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 5 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomanii


Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi, w jednostkach naukowych realizujących zadania w zakresie badań naukowych nad problematyką narkomanii, zwanych dalej „jednostkami naukowymi”.

§ 2.

Środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1 oraz środki zastępcze są przechowywane przez jednostki naukowe w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą lub zniszczeniem, w pomieszczeniu wyposażonym w drzwi o odpowiedniej konstrukcji zamykane co najmniej na dwa zamki oraz okna zabezpieczone kratami metalowymi bądź innym certyfikowanym systemem zabezpieczeń, w zamkniętych metalowych szafach, lodówkach lub kasetach, przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia.

§ 3.

1. Środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1 oraz środki zastępcze używane do celów naukowych podlegają ewidencji.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w formie książki kontroli zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zawierającej:
1) na stronie tytułowej - nazwę i adres siedziby jednostki naukowej;
2) na kolejno ponumerowanych stronach - odrębnie dla każdego środka odurzającego, substancji psychotropowej, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych, dla każdej ich postaci farmaceutycznej i dawki:
a) w odniesieniu do przychodu:
- liczbę porządkową,
- datę przyjęcia,
- źródło pochodzenia,
- oznaczenie dokumentu przychodu,
- ilość przyjętą wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach,
- imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej,
b) w odniesieniu do rozchodu:
- liczbę porządkową,
- datę pobrania,
- ilość pobraną wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach,
- imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej,
c) saldo po przyjęciu lub pobraniu,
d) ewentualne uwagi.
3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem zastosowania systemu teleinformatycznego gwarantującego, że żadne wpisy dotyczące stanów i ruchów magazynowych nie będą usuwane, a korekty wpisów będą dokonywane za pomocą dokumentów korygujących, opatrzonych czytelnym podpisem oraz imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym osoby dokonującej korekty, celem zapewnienia pełnej kontroli dokonywanych operacji.
4. O fakcie prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej kierownik jednostki naukowej lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia na piśmie właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
5. W przypadku prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej należy:
1) zachować zakres danych zgodny z układem książki kontroli, o której mowa w ust. 2;
2) dokonywać, jeden raz w miesiącu, wydruku prowadzonej ewidencji.
6. Podpisane przez kierownika jednostki naukowej albo osobę przez niego upoważnioną wydruki, o których mowa w ust. 5 pkt 2, obejmujące dany rok kalendarzowy powinny być kolejno ponumerowane i przechowywane przez okres 5 lat, liczony od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


MINISTER ZDROWIAW porozumieniu:
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

MINISTER FINANSÓW1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678 i Nr 240, poz. 1431.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie postępowania w celach naukowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R (Dz. U. Nr 236, poz. 2370), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 89 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678 i Nr 240, poz. 1431).


Dokument w wersji *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2012-01-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-03-12
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-12Marlena Woźniak Dodano numer Dziennika Ustaw

Statystyka strony: 3649 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.