nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowychDz.U.12.156 → z dnia 10 lutego 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych


Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe obowiązki przedsiębiorców posiadających zezwolenia, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie:
1) przechowywania prekursorów kategorii 1;
2) wydawania prekursorów kategorii 1 jednostkom uprawnionym;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej posiadania i obrotu prekursorami kategorii 1;
4) warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania prekursorów kategorii 1 w komorach przeładunkowych.

§ 2.

1. Przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy prekursorami kategorii 1 jest obowiązany do przechowywania prekursorów kategorii 1 w sposób zabezpieczający przed kradzieżą lub dostępem osób nieupoważnionych, na wydzielonych powierzchniach magazynowych albo w odrębnych pomieszczeniach wyposażonych w instalację alarmową, w drzwi o odpowiedniej konstrukcji zamykane co najmniej na dwa zamki oraz okna zabezpieczone kratami metalowymi albo innym certyfikowanym systemem zabezpieczeń.
2. Warunki przechowywania prekursorów kategorii 1, o których mowa w ust. 1, dotyczą także komór przeładunkowych, o ile przedsiębiorca takie posiada.

§ 3.

Przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy prekursorami kategorii 1 jest obowiązany do:
1) wydawania prekursorów kategorii 1 tylko jednostkom uprawnionym wyłącznie na podstawie:
a) deklaracji klienta, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 46),
b) zezwolenia na wywóz, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L 22 z 26.01.2005, str. 1), lub
c) zezwolenia na przywóz, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;
2) prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu prekursorów kategorii 1.

§ 4.

1. Ewidencja, o której mowa w § 3 pkt 2, jest prowadzona w postaci comiesięcznych zestawień, zawierających:
Przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej stanowią:
1) nazwę międzynarodową, postać farmaceutyczną, dawkę i wielkość opakowania prekursora kategorii 1;
2) stan magazynowy na początku danego miesiąca;
3) łączny przychód w okresie danego miesiąca z podaniem ilości opakowań prekursora kategorii 1;
4) łączny rozchód w okresie danego miesiąca z podaniem ilości opakowań i ilości zapotrzebowań na prekursor kategorii 1;
5) stan magazynowy na koniec danego miesiąca.

2. W przypadku prowadzenia zestawień, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, jeden raz w miesiącu dokonuje się ich wydruku; wydruki obejmujące dany rok kalendarzowy oznacza się kolejnymi numerami i przechowuje przez okres 3 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po danym roku kalendarzowym.
3. O fakcie prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej przedsiębiorcy zawiadamiają na piśmie właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678 i Nr 240, poz. 1431.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R oraz obowiązków podmiotów posiadających te zezwolenia (Dz. U. Nr 36, poz. 317).


Dokument w wersji *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-02-08
Data publikacji:
       2012-02-06
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-03-12
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-12Marlena Woźniak Dodano numer Dziennika Ustaw
2012-02-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5318 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.