nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Główny specjalista w Wydziale Refundacyjno-Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i FarmacjiNr ogłoszenia: 142059

poz. 1236MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
głównego specjalisty w Wydziale Refundacyjno-Prawnym
w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
»

prowadzenie spraw związanych z refundacją wyrobów medycznych,

»

analiza wniosków o objecie i ustalenie urzędowej ceny zbytu wyrobu medycznego,

»

analiza wniosków o podwyższenie i obniżenie urzędowej ceny zbytu wyrobu medycznego,

»

przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dla wpływających wniosków w zakresie refundacji wyrobów medycznych,

»

udział w pracach przy tworzeniu wykazu refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej,

»

udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych w zakresie refundacji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych,

»

przygotowywanie projektów odpowiedzi, opinii oraz stanowisk Ministra Zdrowia dotyczących spraw związanych z przepisami w zakresie wyrobów medycznych (np. skargi, wnioski, interpelacje, zapytania poselskie),

»

współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie refundacji wyrobów medycznych oraz z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie uzyskiwania informacji o wyrobach medycznych pochodzących z danych ze zgłoszenia i powiadomienia.Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się po budynku; praca wiąże się z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz dyspozycyjnością;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój znajduje się na II piętrze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

»

wykształcenie: wyższe prawnicze,

»

3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie w pracy w administracji publicznej,

»

znajomość przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

»

znajomość przepisów ustawy o wyrobach medycznych,

»

znajomość procedury administracyjnej, w tym praktyczna umiejętność sporządzania pism w postępowaniach administracyjnych: wezwań, zawiadomień, decyzji, postanowień,

»

znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

»

wiedza z zakresu farmakoekonomiki,

»

umiejętność sprawnej obsługi komputera,

»

komunikatywność.


wymagania dodatkowe:
»

znajomość zagadnień dotyczących zasad wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych zakresie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego,

»

kursy i szkolenia tematyczne w zakresie wyrobów medycznych,

»

zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia,

»

umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu,

»

dyspozycyjność.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
»

życiorys i list motywacyjny,

»

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

»

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

»

oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

»

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

»

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

»

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

»

kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

»

kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,

»

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 6 kwietnia 2012 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem „główny specjalista w Wydziale Refundacyjno – Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji”

Inne informacje:
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 634-95-53.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-27
Data publikacji:
       2012-03-27
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-27Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1142 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.