nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Główny specjalista ds. legislacji (I) w Wydziale Legislacji w Departamencie PrawnymNr ogłoszenia: 142197

poz. 1237MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
głównego specjalisty ds. legislacji (I) w Wydziale Legislacji
w Departamencie Prawnym

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów normatywnych opracowywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia,

opiniowanie projektów aktów normatywnych innych ministrów, w tym umów międzynarodowych, po zasięgnięciu opinii komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, właściwych ze względu na przedmiot opiniowanego projektu aktu prawnego oraz udział w konferencjach i posiedzeniach, na których akty te są rozpatrywane,
przygotowywanie opinii prawnych w zakresie interpretacji przepisów obowiązujących aktów prawnych, w tym z działu „zdrowie”.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się po budynku; praca wiąże się z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz dyspozycyjnością;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój znajduje się na II piętrze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe prawnicze,

ukończona aplikacja legislacyjna albo podyplomowe studium zagadnień legislacyjnych, albo co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych,
znajomość zasad techniki prawodawczej,
znajomość problematyki związanej z ochroną zdrowia.

wymagania dodatkowe:

co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

umiejętność obsługi komputera, w tym program Lex,
znajomość języka angielskiego,
komunikatywność,
dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie aplikacji legislacyjnej albo podyplomowego studium zagadnień legislacyjnych albo kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe związane z opracowywaniem aktów prawnych,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 13.04.2012 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „główny specjalista ds. legislacji (I) w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym”


Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-413.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-02
Data publikacji:
       2012-04-02
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-02Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1011 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.