nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale Kadr Ministerstwa w Biurze KadrNr ogłoszenia: 142489

poz. 1239MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty w Wydziale Kadr Ministerstwa w Biurze Kadr
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
realizowanie decyzji personalnych w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy w Ministerstwie Zdrowia oraz w sprawach personalnych, dotyczących zmian wynikających ze stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników urzędu,
sporządzanie analiz z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń oraz sprawozdań statystycznych,
rozliczanie czasu pracy pracowników urzędu (wybranych komórek organizacyjnych urzędu) poprzez sporządzanie imiennych kart czasu pracy w obowiązujących okresach rozliczeniowych,
przygotowanie dokumentacji wynikającej ze współpracy z KPRM, w tym informacji: o zmianach w grupie wyższych stanowisk w służbie cywilnej, sprawozdań z wykonania zatrudnienia i wynagrodzenia w służbie cywilnej,
wystawianie świadectw pracy oraz załatwianie formalności związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników Ministerstwa oraz ewidencji ruchu kadrowego pracowników urzędu,
przygotowywanie dokumentacji w zakresie zawieranych przez urząd porozumień ze szkołami wyższymi w sprawie praktyk studenckich.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy pokój znajduje się na 1 piętrze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie,
2- letnie doświadczenie zawodowe w komórce kadrowej,
znajomość przepisów prawa pracy oraz innych szczególnych aktów prawnych w zakresie czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych oraz innych nieobecności,
bardzo dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej,
znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych,
znajomość procedur administracyjnych,
umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego,
bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (szczególnie programu Excel, Word, programu Płatnik).

wymagania dodatkowe:

roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
umiejętność pracy w zespole,
systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
umiejętność analitycznego myślenia,
umiejętności komunikacyjne,
dyspozycyjność,
odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl ; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.


Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 27.04.2012 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Kadr Ministerstwa w Biurze Kadr”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl ; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-270.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-12
Data publikacji:
       2012-04-13
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-12Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1510 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.