nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Radca Ministra w Wydziale Koordynacji w Biurze Ministranr ogłoszenia: 142493                       poz. 1244


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
radcy Ministra w Wydziale Koordynacji w Biurze Ministra
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przygotowywanie do realizacji spraw przesyłanych od Posłów na Sejm RP i Senatorów RP do Ministra Zdrowia oraz monitorowanie terminowości ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przygotowywanie dokumentacji związanej z upoważnieniami Prezesa Rady Ministrów dla osób zastępujących Ministra Zdrowia w pracach parlamentarnych i uczestniczących na wniosek Ministra Zdrowia w posiedzeniach Komisji Sejmu RP i Senatu RP oraz prowadzenie rejestru upoważnień,
koordynowanie i nadzorowanie terminowości realizacji zadań wynikających z programów, planów prac Komisji Sejmu RP i Senatu RP, wniosków i postulatów z posiedzeń Sejmu RP i Senatu RP,
opracowywanie harmonogramu działań w tygodniu sejmowym w zakresie udziału Ministra Zdrowia, członków Kierownictwa, przedstawicieli departamentów merytorycznych w posiedzeniach Sejmu RP, Senatu RP, komisji sejmowych i senackich, Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów,
prowadzenie rejestru rządowych i pozarządowych projektów ustaw, innych przedłożeń rządowych dotyczących spraw ochrony zdrowia, skierowanych do Sejmu i Senatu RP,
prowadzenie rejestru i przekazywanie do członków Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia podejmowanych przez Sejm RP i Senat RP uchwał, rezolucji i apeli dotyczących zakresu działania Ministra Zdrowia oraz nadzorowanie terminowości wykonywania przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia zobowiązań wynikających z przekazanych spraw.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; pokój znajduje się na parterze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie
czteroletnie doświadczenie zawodowe,
wiedza z zakresu działania Ministra Zdrowia,
znajomość ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
znajomość regulaminu Sejmu RP oraz regulaminu Senatu RP,
znajomość regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia oraz podziału kompetencji sekretarza i podsekretarzy stanu,
znajomość zagadnień prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego,
znajomość struktury organizacyjnej urzędu,
komunikatywność,
dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe:

doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
umiejętność pracy w zespole,
rzetelność i terminowość,
kreatywność,
odporność na stres,
wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 27.04.2012 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „radca ministra w Wydziale Koordynacji w Biurze Ministra”

Inne informacje:
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).


W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-437.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-13
Data publikacji:
       2012-04-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1310 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.