nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 04 kwietnia 2012 r.


1. Informacja w sprawie Programu prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia (w tym także Rady Ministrów)
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
 podjęcie działań zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.

Odpowiedzialny: Właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Farmaceutyczny we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
 uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
- przedstawiła Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.,
 ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Narodowym Centrum Krwi
Nadzoruje: Pani Agnieszka Pachciarz Podsekretarz Stanu

4. Projekt „Informacji na temat systemu specjalizacji kadr medycznych” przygotowanej na posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją,
 przekazanie materiału do Sejmowej Komisji Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu po akceptacji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji
 skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

6. Propozycja zmiany zapisów w „Zasadach wynagradzania dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
 termin realizacji: 04-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej

- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

10. Propozycja opracowania programu poprawy opieki medycznej nad dziećmi skrajnie niedojrzałymi
- przedstawił Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

13. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

14. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

15. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

16. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej w Branicach
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

17. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w zakresie wysokości finansowania w roku 2012 i kolejnych latach realizacji.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Akademickie Centrum Kliniczno – Innowacyjno – Dydaktyczne w Gdańsku” w zakresie wysokości finansowania w roku 2012.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Centrum Kliniczno – Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” w zakresie wysokości finansowania w roku 2012

- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.,
 zgłoszenie projektów do Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

18. Projekt pisma Ministra Zdrowia kierowany do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z prośbą o uwzględnienie w wykazie Prac legislacyjnych Rady Ministrów projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie:
a) nadania statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica;
b) nadania statutu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami: Spycimierz Kolonia, Zieleń i Człopy położonymi na obszarze gminy Uniejów
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionego projektu pisma.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
 uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.,
 w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej
- przedstawił Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych weterynaryjnych
- przedstawił Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

22. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych
- przedstawił Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 05-04-2012 r.

Odpowiedzialny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-16
Data publikacji:
       2012-04-16
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1587 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.