nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista ds. programowania i zarządzania wsparciem dla sektora zdrowia w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w Wydziale Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Departamencie Funduszy Europejskichnr ogłoszenia: 142516                       poz. 1243


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty ds. programowania i zarządzania wsparciem dla sektora zdrowia w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko
w Wydziale Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w Departamencie Funduszy Europejskich

Liczba lub wymiar etatu: 1W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
opracowywanie i aktualizacja dokumentów programowych oraz operacyjnych w zakresie wdrażania priorytetu zdrowotnego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, takie jak instrukcja wykonawcza dla Instytucji Pośredniczącej, wkład do opisu systemu zarządzania i kontroli, w celu zapewnienia wdrażania zgodnie z obowiązującymi przepisami i porozumieniami międzyinstytucjonalnymi,
weryfikacja dokumentacji konkursowej przygotowanej przez Instytucję Wdrażającą, w ramach priorytetu zdrowotnego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w celu zapewnienia zgodności przeprowadzanych konkursów z obowiązującymi zasadami,
przygotowywanie zasad oraz prowadzenie naboru członków zespołu ds. oceny projektów w ramach priorytetu zdrowotnego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości oceny wniosków o dofinansowanie projektów,
przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu zdrowotnego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w celu wydatkowania środków na zapewnienie najbardziej istotnych potrzeb beneficjentów oraz zgodnie z priorytetami Ministra Zdrowia,
programowanie wsparcia dla sektora zdrowia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w celu alokowania środków finansowych zgodnie z priorytetami zawartymi w odpowiednich dokumentach strategicznych dla sektora zdrowia, a także o wymiarze horyzontalnym,
prowadzenie szkoleń dla beneficjentów na terenie kraju, w celu przekazywania informacji w zakresie prawidłowej realizacji projektów w ramach XII Priorytetu POIiŚ.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; praca związana jest z prowadzeniem szkoleń na terenie kraju, wymaga dyspozycyjności;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, nie posiada windy; pokój znajduje się na I piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze, ekonomiczne lub z zakresu zdrowia publicznego,
roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub w zakresie funduszy strukturalnych,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
wiedza z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu,
zdolność analitycznego myślenia i samodzielność,
zdolności komunikacyjne.

wymagania dodatkowe:

przeszkolenie z zakresu funduszy strukturalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 30.04.2012 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Departamencie Funduszy Europejskich”.

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e - mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22)53-00-373.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-16
Data publikacji:
       2012-04-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1158 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.