nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalisty w Wydziale Unii Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowejnr ogłoszenia: 142519                         poz. 1245


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty w Wydziale Unii Europejskiej
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
koordynowanie udziału Ministerstwa Zdrowia w pracach Komitetu do Spraw Europejskich (KSE) i Zespołu Przygotowawczego KSE,
koordynowanie procesu opracowywania projektów stanowisk Rządu do dokumentów Unii Europejskiej – w zakresie właściwości Ministra Zdrowia,
koordynowanie wypracowywania stanowisk Ministerstwa Zdrowia odnośnie do projektów stanowisk Polski na posiedzenia Rady Europejskiej oraz koordynowanie przygotowania opinii do projektów konkluzji Rady Europejskiej i sprawozdań z przebiegu Rady Europejskiej,
prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem posiedzeń Komitetu Stałych Przedstawicieli - Coreper II, w tym koordynowanie przygotowania wkładu Ministerstwa Zdrowia do instrukcji na posiedzenia Komitetu oraz monitorowanie spraw ujętych w sprawozdaniach z posiedzeń Coreper II,
prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem w Ministerstwie Zdrowia Mechanizmu Wymiany Poparć.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres oraz pracę pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój do pracy znajduje się na II piętrze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się budynku na parterze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie,
2 lata doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 1 rok w pracy w administracji publicznej, w obsłudze Komitetu do Spraw Europejskich (lub Komitetu Europejskiego Rady Ministrów) lub w pracy z dokumentami Unii Europejskiej,
znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1,
wiedza z zakresu Unii Europejskiej,
znajomość zasad funkcjonowania polskiej administracji,
znajomość ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich i regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich,
znajomość ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
umiejętność pracy w zespole i w sytuacjach stresowych,
zdolności analityczne i organizacyjne,
umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe:

wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: ekonomia, prawo, administracja, stosunki międzynarodowe lub politologia,
odbyte studia podyplomowe, szkolenia lub kursy z zakresu Unii Europejskiej lub procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej,
znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie co najmniej B1,
znajomość ustawy o służbie cywilnej,
samodzielność i inicjatywa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 30.04.2012 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa
z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Unii Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-00-500.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-16
Data publikacji:
       2012-04-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1155 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.