nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Główny specjalista w Wydziale Ratownictwa Medycznego
w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznegonr ogłoszenia: 142900                       poz. 1249


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
głównego specjalisty w Wydziale Ratownictwa Medycznego
w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
udział w opracowywaniu rozwiązań organizacyjnych systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szczególności w zakresie: zadań systemu, wymagań wobec jednostek systemu,
współpraca z urzędami wojewódzkimi, samorządami terytorialnymi, organami założycielskimi, dyrektorami zakładów opieki zdrowotnej oraz innymi urzędami w zakresie wynikającym z zadań Wydziału,
współpraca w przygotowywaniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma w zakresie zadań Wydziału,
planowanie i kontraktowanie zawierania umów pomiędzy Ministrem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”, bieżące monitorowanie realizacji przedmiotu umów oraz rozliczanie pod względem merytorycznym,
współdziałanie w organizowaniu szkoleń, narad, konferencji problemowych dotyczących funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

realizacja zadań na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Ratownictwa Medycznego, związana jest z bieżącym prowadzeniem dokumentacji i korespondencji w zakresie spraw obejmujących problematykę funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie kraju,
w ramach wykonywanej pracy występują częste kontakty telefoniczne, jak również bezpośrednie z przedstawicielami administracji publicznej, mające na celu rozwiązywanie problemów w funkcjonowaniu systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
realizacja zadań na tym stanowisku wiąże się również z koniecznością wyjazdów służbowych i reprezentowania urzędu na różnego rodzaju szkoleniach (ćwiczeniach, zawodach), konferencjach problemowych, jak również uczestnictwo w kontrolach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
stanowisko pracy zorganizowane jest w pokoju wieloosobowym, na drugim piętrze głównego gmachu Ministerstwa Zdrowia, a pracownik posiada do dyspozycji własne biurko wraz z wyposażeniem biurowym jak również telefon oraz komputer z niezbędnym oprogramowaniem,
w gmachu Ministerstwa nie ma wind a komunikacja odbywa się po schodach,
ze względu na zabytkowy charakter gmachu (Pałac Paca), obiekt posiada szereg wąskich przejść i korytarzy,
w przypadku konieczności komunikowania się z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa konieczne jest przemieszczanie się po kondygnacjach,
gmach ministerstwa nie stwarza możliwości dla samodzielnego poruszania się np. na wózku inwalidzkim
brak jest ramp, równi i wind oraz występuje tylko jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych toaleta na parterze gmachu,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe prawnicze,
3-letnie doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zawodu prawniczego,
komunikatywna znajomość języka angielskiego,
znajomość ustaw: - o Państwowym Ratownictwie Medycznym, - o finansach publicznych, - o działalności leczniczej,
znajomość problematyki związanej z ochroną zdrowia,
znajomość procedur administracyjnych,
posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej, zdolność analitycznego myślenia,
umiejętność obsługi komputera (Windows, Microsoft Office).

wymagania dodatkowe:

studia podyplomowe, kursy, aplikacja - zgodne z kierunkiem wykształcenia,
komunikatywna znajomość języka niemieckiego,
dyspozycyjność, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata o komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 18.05.2012 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Ratownictwa Medycznego w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego”

Inne informacje:
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniąjące wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63 49 412.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-27
Data publikacji:
       2012-05-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1640 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.