nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Główny specjalista w Samodzielnym Stanowisku ds. Inwentaryzacji w Biurze Administracyjno-Gospodarczymnr ogłoszenia: 142899                             poz. 1248


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
głównego specjalisty w Samodzielnym Stanowisku ds. Inwentaryzacji
w Biurze Administracyjno-Gospodarczym
Liczba lub wymiar etatu - 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
opracowanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwentaryzacji wraz z harmonogramem ich realizacji,
przygotowanie założeń do szkolenia i szkolenie osób biorących udział w inwentaryzacji,
uczestnictwo w inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Ministerstwa Zdrowia,
rozliczenie wyników inwentaryzacji – wnioskowanie w sprawie sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
ocena i wnioskowanie w sprawie zagospodarowanie zbędnych lub wyeksploatowanych składników majątku Ministerstwa,
obsługa komputerowego programu ewidencji środków trwałych oraz programu do ewidencji i tworzenia etykiet z kodem kreskowym,
ewidencja i sprawozdawczość odnośnie skarg i wniosków dotyczących pracy Biura Administracyjno-Gospodarczego,
opiniowanie projektów aktów prawnych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca w pomieszczeniu biurowym na stanowisku z komputerem i zestawem do drukowania etykiet z kodem kreskowym; praca wymaga przemieszczania się;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; pokój znajduje się na parterze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe,
3-letnie doświadczenie zawodowe w komórce inwentaryzacyjnej,
znajomość ustawy o rachunkowości,
znajomość ustawy o finansach publicznych,
umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Access, Outlook) oraz programów komputerowych do ewidencji składników majątku.

wymagania dodatkowe:

systematyczność,
sumienność,
dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 18.05.2012 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15,
00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „główny specjalista w Samodzielnym Stanowisku ds. Inwentaryzacji w Biurze Administracyjno-Gospodarczym”

Inne informacje:
„Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 roku, Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.)”.

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-231.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-27
Data publikacji:
       2012-05-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1806 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.