nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej Dyrektora Biura Dyrektora Generalnegonr ogłoszenia: 1474                           poz. 1250


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej:
Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego
Liczba lub wymiar etatu: 1W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- koordynowanie, nadzorowanie i prowadzenie prac w zakresie kompetencji Biura,
- sprawowanie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania zadań, w tym opiniowanie wewnętrznych regulaminów organizacyjnych urzędu oraz inicjowanie i opracowywanie aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora Generalnego,
- koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z udzielaniem pełnomocnictw i upoważnień Ministra Zdrowia i Dyrektora Generalnego,
- koordynowanie i nadzorowanie realizacji kontroli wewnętrznych, postępowań wyjaśniających w urzędzie oraz realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, a także obsługi kontroli zewnętrznej,
- koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z funkcjonowaniem sieci teleinformatycznej i baz danych,
- koordynowanie obsługi biurowej Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej I Instancji oraz Rzecznika Dyscyplinarnego urzędu,
- koordynowanie i nadzorowanie działań pracowników urzędu w zakresie realizacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca administracyjno-biurowa przy komputerze, nadzór nad pracą pracowników biura oraz odpowiedzialność za realizację zadań, a także konieczność podejmowania decyzji wymusza pracę w stanie koncentracji i obciążenia psychicznego; reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym; oświetlenie naturalne i elektryczne;
bariery architektoniczne – możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – brak wind, brak podjazdów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy:

niezbędne:

- wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu prawa, administracji lub finansów,
- co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub 2-letni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
- znajomość języka angielskiego albo niemieckiego albo francuskiego na poziomie B2,
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
- znajomość ustawy o Radzie Ministrów,
- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość Kodeksu cywilnego,
- znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
- znajomość standardów, procedur i metod kontroli,
- znajomość ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
- znajomość ustawy o służbie cywilnej,
- znajomość przepisów prawa pracy,
- znajomość funkcjonowania sytemu ochrony zdrowia,
- umiejętność organizacji pracy,
- kreatywność,
- umiejętność zarządzania personelem,
- umiejętność skutecznego komunikowania się.

pożądane:

- studia podyplomowe z zakresu administracji albo kontroli i audytu,
- roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej,
- znajomość przepisów z zakresu rachunkowości,
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym w jednostkach sektora finansów publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
- oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Inne dokumenty i oświadczenia:
- kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
- oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z 21.11.2008 o s. c.),
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
- kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego albo niemieckiego albo francuskiego na poziomie B2,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Informacje o metodach i technikach naboru:
- nabór jest czteroetapowy:
- etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymogi formalne,
- etap 2: test wiedzy merytorycznej, warunkiem zakwalifikowania do trzeciego etapu naboru jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe,
- etap 3: rozmowa kwalifikacyjna,
- etap 4: badanie kompetencji kierowniczych (nie dotyczy osób zwolnionych, zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej).

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 26.05.2012 roku pod adresem:
Ministerstwa Zdrowia,
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Oświadczenie lustracyjne należy dołączyć w zamkniętej kopercie.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63 49 521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-11
Data publikacji:
       2012-05-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-11Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1790 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.