nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale ds. Umów Rezydenckich w Departamencie Nauki i Szkolnictwa WyższegoNr ogłoszenia: 143554

poz. 1252


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale ds. Umów Rezydenckich w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przygotowywanie aneksów (w tym kalkulacji kosztów) do umów zapewniających finansowanie realizacji specjalizacji lekarskich w trybie rezydentury,
- ocena merytoryczna wniosków przedkładanych Ministrowi Zdrowia wymagających indywidualnych decyzji dotyczących szczególnych sytuacji w odniesieniu do lekarzy rezydentów,
- udzielanie informacji oraz wyjaśnień dotyczących umów rezydenckich,
- prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji dotyczących wygaszania umów rezydenckich,
- sporządzanie kalkulacji kosztów do nowo zawieranych umów rezydenckich.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego, praca wymagająca samodzielności


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
budynek zabytkowy nie wyposażony w windę; miejsce bezpośredniej pracy znajduje się na parterze; toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowana jest na parterze; otoczenie budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

- wykształcenie wyższe,
- znajomość ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarza,
- znajomość rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,
- znajomość programu kalkulacyjnego Excel,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- znajomość ustaw: o działalności leczniczej, o finansach publicznych, o służbie cywilnej, Kodeks pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- zaangażowanie w realizowane zadania,
- odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 08.06.2012 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale ds. Umów Rezydenckich w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniąjące wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63 49 400.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-25
Data publikacji:
       2012-05-28
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1829 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.