nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista ds. pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Wydziale Pomocy Technicznej i Wsparcia Wdrażania w Departamencie Funduszy EuropejskichNr ogłoszenia: 143886

poz. 1254MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty ds. pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
w Wydziale Pomocy Technicznej i Wsparcia Wdrażania w Departamencie Funduszy Europejskich

Liczba lub wymiar etatu: 0,75 – umowa na zastępstwo


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przygotowywanie opisów faktur w ramach zadań realizowanych przez Wydział Pomocy Technicznej i Wsparcia Wdrażania, w celu prawidłowego zaksięgowania wydatków w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- prowadzenie ewidencji faktur w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu umożliwienia kontrolowania kwot wydatkowanych w ramach ww. programów operacyjnych oraz w celu właściwego ujęcia do wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność,
- uzgadnianie poprawności danych wprowadzonych do ewidencji księgowej, w celu zapewnienia prawidłowej i spójnej realizacji wydatków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- przygotowywanie, na podstawie ewidencjonowanych faktur, zestawień do wniosków o płatność w zakresie pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu sprawnego i prawidłowego przygotowywania tychże wniosków,
- prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektów pomocy technicznej, w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w wytycznych i zaleceniach instytucji nadrzędnych w systemie wdrażania funduszy strukturalnych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na I piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet - przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

- wykształcenie: wyższe,
- roczne doświadczenie w pracy związanej rozliczeniami finansowymi,
- wiedza z zakresu finansów,
- wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
- zdolność planowania i samodzielnej pracy,
- znajomość metod wykorzystywania narzędzi informatycznych w pracy,
- zdolność analitycznego myślenia i duża samodzielność.

wymagania dodatkowe:

- przeszkolenie z zakresu pomocy technicznej funduszy strukturalnych,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
- półroczne doświadczenie w pracy w zakresie pomocy technicznej,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 27.06.2012 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Pomocy Technicznej i Wsparcia Wdrażania w Departamencie Funduszy Europejskich – umowa na zastępstwo”.


Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e - mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22)53-00-250.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-27
Data publikacji:
       2012-06-13
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1368 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.