nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki LaboratoryjnejDz.U.12.723 → z dnia 26 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 czerwca 2012 r.
w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej


Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość i sposób wnoszenia opłaty:
1) jednorazowej za kontrolę i weryfikację spełniania przez jednostkę badawczą zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w celu uzyskania przez tę jednostkę certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wpisu jej do wykazu certyfikowanych jednostek badawczych;
2) rocznej za kontrolę i weryfikację spełniania przez certyfikowane jednostki badawcze zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

§ 2.

1. Opłata jednorazowa, o której mowa w § 1 pkt 1, wynosi 6 000 zł.
2. Opłatę jednorazową wnosi się wraz ze złożeniem wniosku o wydanie certyfikatu i wpis do wykazu certyfikowanych jednostek badawczych.

§ 3.

1. Opłata roczna, o której mowa w § 1 pkt 2, wynosi 6 000 zł.
2. Opłatę roczną wnosi się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Inspektor do spraw Substancji Chemicznych wydał ostatnią decyzję stwierdzającą spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

§ 4.

Opłaty, o których mowa w § 2 i § 3, wnosi się na rachunek Biura do spraw Substancji Chemicznych.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłaty przez jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień (Dz. U. Nr 61, poz. 385), które utraciło moc z dniem 9 kwietnia 2012 r. na podstawie art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).Załączniki do dokumentu : rmz_dpl_200620012.pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-20
Data publikacji:
       2012-06-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2886 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.