nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki ZdrowotnejNr ogłoszenia: 144185

poz. 1256MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Programów Zdrowotnych
w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- współuczestnictwo w prowadzeniu prac związanych z planowaniem i opracowywaniem programu pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Sercowo – Naczyniowych Polkard,
- współuczestnictwo w przeprowadzaniu procedury konkursowej oraz przygotowywanie do podpisania umów i aneksów do umów na realizację programu,
- monitorowanie i rozliczanie umów zawartych w ramach programów zdrowotnych,
- opracowywanie bieżącej oceny oraz rocznego sprawozdania z realizowanych programów,
- przygotowywanie wniosków do DNKiS o przeprowadzenie kontroli wykorzystania środków publicznych przekazanych jednostkom zewnętrznym na realizację zadań w ramach programów zdrowotnych,
- współpraca z realizatorami programów zdrowotnych wyłonionymi w drodze konkursu ofert, Radą Programu, komórkami organizacyjnymi MZ, ze specjalistami, ekspertami, środowiskami zawodowymi i społecznymi związanymi z zagadnieniami dotyczącymi realizacji programu,
- opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanym programie na potrzeby Rady Ministrów, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Najwyższej Izby Kontroli,
- rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma związane z zadaniami wydziału.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy pokój znajduje się na 2 piętrze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie,
- znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- znajomość ustawy o działalności leczniczej,
- znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze, ekonomiczne lub medyczne,
- umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
- umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Excel).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 06.07 2012 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15,
00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22)63 49 320.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-22
Data publikacji:
       2012-06-25
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1923 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.