nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie:
I. zawierania umów rezydenckich i ich wzorów
II. przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckicharchiwum

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia
z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie:
I. zawierania umów rezydenckich i ich wzorów
II. przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich


(Departament uprzejmie prosi o wydrukowanie treści tego komunikatu i zapoznanie się z nim właściwych osób zajmujących się w Zakładzie sprawami lekarzy rezydentów).


I.
W celu zawarcia umowy rezydenckiej należy przygotować i przesłać, na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa


poniższe dokumenty:
1) 2 egzemplarze umowy rezydenckiej;
2) 2 egzemplarze Załącznika Nr 3, stanowiącego wykaz lekarzy skierowanych na podstawie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia specjalizacji, zatrudnionych w zakładzie na umowę o pracę na czas trwania specjalizacji (załącznik ten jest integralną częścią umowy);
3) 2 egzemplarze Załącznika Nr 7, stanowiącego informację, czy w zakładzie tworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a jeśli tak, to jaki jest przyjęty w Zakładzie wskaźnik procentowy do obliczenia wysokości tego odpisu – UWAGA! - zgodnie z § 1 ust. 2a zapisów umowy rezydenckiej „Od 1 stycznia 2013 r. Minister zaprzestaje finansowania składnika określonego w wierszu 5 i 6 załącznika nr 1 do umowy tj. odpisu na ZFŚS”;
Wzór Załącznika Nr 7 do pobrania
4) 2 egzemplarze Załącznika Nr 5, stanowiącego informację jaki jest przyjęty wskaźnik procentowy do obliczenia składki wypadkowej w Zakładzie;
Wzór Załącznika Nr 5 do pobrania
5) 2 egzemplarze Załącznika Nr 6, stanowiącego informację o składce na Fundusz Emerytur Pomostowych – w przypadku gdy jednostka zatrudniająca rezydentów odprowadza taką składkę;
Wzór Załącznika Nr 6 do pobrania
6) 2 egzemplarze Załącznika Nr 4, stanowiącego informację o absencji rezydentów - przysyłany tylko w przypadku wystąpienia nieobecności-prosimy nie korzystać z tego załącznika w przypadku już zawartych umów –vide część II Komunikatu;
Wzór Załącznika Nr 4 do pobrania
7) Wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę – tj. wydruk księgi rejestrowej ze strony internetowej www.rejestrzoz.gov.pl (tylko oznaczenie zakładu opieki zdrowotnej), poświadczony za zgodność przez osobę upoważnioną z aktualną datą poświadczenia– tylko 1 egz.;
8) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną z aktualną datą poświadczenia – tylko 1 egz.;
UWAGA! W przypadku osób fizycznych dodatkowo prosimy dołączyć:
- aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej, poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną z aktualną datą poświadczenia – tylko 1 egz.;
9) na firmowym blankiecie numer konta zakładu z podpisem Głównego Księgowego – tylko 1 egz.;
10) kserokopię skierowania rezydenta z wojewódzkiego centrum zdrowia publicznego/urzędu wojewódzkiego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną– tylko 1 egz.;
11) kserokopię 1 i 2 str. karty szkolenia specjalizacyjnego (dodatkowo kopię „okładki” karty z wpisanym trybem odbywania specjalizacji, jeśli takiej informacji nie ma na 1-ej stronie) rezydenta z wpisaną datą rozpoczęcia specjalizacji (data rozpoczęcia specjalizacji = dacie podpisania umowy o pracę) przez kierownika specjalizacji (dot. poz. 10 i 11 lub poz. 11 i 12 karty) lub z wpisem: „Zaliczam szkolenie specjalizacyjne od……. do…… w trybie ….” + „Kontynuacja szkolenia w trybie rezydenckim z dniem …..” (przy zmianie jednostki lub zmianie trybu szkolenia na rezydenturę) - z podpisami kierownika specjalizacji i dyrektora oraz z pieczątką zakładu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną – tylko 1 egz;
DODATKOWO
12) w przypadku lekarzy cudzoziemców uprzejmie prosimy o przysłanie kserokopii karty pobytu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną– tylko 1 egz;
13) w przypadku zmiany jednostki przez lekarza rezydenta uprzejmie prosimy o przysłanie kserokopii świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną– tylko 1 egz.

Uwaga:
- Załącznik Nr 1 sporządzany jest przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przesyłany do Zakładu wraz z podpisaną umową.
- Załączniki Nr 2 (druk rozliczenia) przygotowywany jest przez Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji i przesyłany przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego razem z podpisaną umową i załącznikiem Nr 1.

Pragniemy podkreślić, że sprawność zawierania umów i przekazywania środków finansowych zależy przede wszystkim od prawidłowości ich sporządzania przez uprawnione zakłady.

W związku z powyższym Departament uprzejmie prosi o prawidłowe wypełnienie druków umów rezydenckich, ze szczególnym uwzględnieniem:
1. wpisywania pełnej nazwy Zakładu i dokładnego, pełnego ADRESU z kodem pocztowym,
2. oryginalnych podpisów osób upoważnionych do zawarcia umowy na każdym egzemplarzu umowy i załączniku Nr 3,
3. zgodności numeru konta bankowego w umowie z numerem konta podanym na blankiecie firmowym,
4. zamieszczania bieżącej daty wypełnienia Załącznika Nr 3 ( „Wykazu”),
5. podawania w Załączniku Nr 3 aktualnych numerów telefonów i e-mail osób zajmujących się obsługą umów rezydenckich i NIP-u Zakładu,
6. nie zmieniania układu stron umowy i Załącznika nr 3 (każda zmiana traktowana będzie jako zmiana wzoru umowy) – zmieniona umowa będzie zwracana.

Departament informuje, że do każdego postępowania kwalifikacyjnego (na podstawie którego lekarz został skierowany do uprawnionego Zakładu w celu odbycia specjalizacji w trybie rezydentury) obowiązuje odpowiedni wzór umowy.

Wzory umów do wcześniejszych postępowań kwalifikacyjnych tj. Rn, Rn1, Rn2, Rn3, Rn4, Rn5, Rn6, Rn7, Rn8, Rnd oraz RnA będą przesłane przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego na indywidualną prośbę Zakładów.

Wzory umów rezydenckich są w trakcie zamieszczania

II.
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NS) w porozumieniu z Departamentem Budżetu Finansów i Inwestycji (BF) uprzejmie proszą o stosowanie się do poniższych zasad:

1. Informacje o okresach absencji rezydentów, zgodnie z § 1 ust. 8 umowy powinny być przekazywane na bieżąco, wyłącznie do (BF) za pomocą formularza
wzór informacji o absencji rezydentów do pobrania
tel. (BF) /22/ 6349-557, 6349-428, 6349-688 lub 6349-689 przy zastosowaniu następujących zasad:
1) wszystkie informacje o nieobecnościach powinny być sporządzane komputerowo, odrębnie do każdej umowy rezydenckiej;
2) informacja dotycząca nieobecności rezydenta z tytułu zwolnienia lekarskiego (L4) powinna zostać przekazana do BF w chwili, gdy suma tych nieobecności przekroczy, w danym roku, 33 dni, z uwzględnieniem punktu 4;
3) informacje dotyczące nieobecności rezydentów z tytułu urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych, urlopów bezpłatnych, szkoleniowych urlopów bezpłatnych, świadczeń rehabilitacyjnych, opieki nad chorym członkiem rodziny, powinny być przekazywane do BF niezwłocznie po ich zaistnieniu;
4) w przypadku, gdy umowa zawarta pomiędzy Zakładem a Ministrem Zdrowia wygasa w danym roku, informacje dotyczące nieobecności rezydentów powinny być przekazywane niezwłocznie po ich zaistnieniu, niezależnie od długości ich trwania. Nieobecności te powodują bowiem – zgodnie z § 17 cyt. rozporządzenia – przedłużenie umowy;
5) w przypadku, gdy okres absencji rezydenta z tytułu L4 nie przekroczy w ciągu danego roku 33 dni informację na temat absencji należy przesłać do BF jako załącznik do rozliczenia rocznego danej umowy, również wg wzoru, o którym mowa w punkcie 1;
6) nieobecności należy wykazywać w faktycznych okresach ich trwania i niedopuszczalne jest podawanie w „Informacji” pierwszego dnia danego roku, jako daty początkowej, w sytuacji, gdy nieobecność faktycznie rozpoczęła się w roku poprzednim, bądź wykazanie dnia sporządzania „Informacji” jako daty końcowej, podczas, gdy nieobecność faktycznie kończy się po tym dniu.
2. Zgodnie z § 17 ust. 6 cyt. rozporządzenia przedłużenia okresu trwania specjalizacji w trybie rezydenckim dokonuje jednostka organizacyjna prowadząca specjalizację zawierając z lekarzem umowę o pracę na czas określony odpowiadający sumie okresów przedłużających specjalizację. Natomiast, w celu przedłużenia okresu finansowania przedłużonej rezydentury w ramach umowy zawartej z Ministrem Zdrowia, należy przekazać Informację zawierającą wszystkie okresy nieobecności rezydenta (od początku trwania rezydentury w danej specjalizacji, niezależnie od miejsca jej odbywania), stanowiące podstawę do przedłużenia rezydentury – wzór Informacji do przedłużenia do pobrania poniżej.
Informację powyższą należy składać wyłącznie do NS w terminie od 6 do 4 miesięcy przed datą zakończenia rezydentury ujętej w umowie zawartej z Ministrem Zdrowia.
W przypadku, gdy umowa zawarta pomiędzy Zakładem a Ministrem Zdrowia wygasa w danym roku, Informację do przedłużenia należy przekazywać do NS na bieżąco.
UWAGA: Przedłużenie przez jednostkę okresu trwania rezydentury nie może być uzależnione od zawarcia stosownego aneksu, bądź nowej umowy.

Wzór wykazu absencji rezydentów do przedłużenia umowy do pobrania

Wykazy powinny być sporządzane komputerowo, odrębnie do każdej umowy rezydenckiej, bez pisma przewodniego. Uprzejmie prosimy o nie zmienianie układu graficznego powyższych wykazów absencji.

Jednocześnie Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że w przypadku:
- zgłoszenia się do zakładu następnej osoby na rezydenturę już po zawarciu umowy z Ministrem Zdrowia (ale z tego samego postępowania kwalifikacyjnego), należy przesłać do NS (w celu sporządzenia aneksu do umowy) wypełnione Załączniki Nr 3,4,6,7 – tylko na osobę, która dochodzi2 egz. - z koniecznym wpisem numeru zawartej umowy, bieżącej daty wypełnienia wykazu, kserokopię świadectwa pracy z poprzedniej jednostki oraz kserokopię skierowania lub aneksu do karty szkolenia specjalizacyjnego z wojewódzkiego centrum zdrowia publicznego lub właściwego urzędu wojewódzkiego – 1 egz. i kserokopię karty szkolenia specjalizacyjnego rezydenta z wpisaną datą rozpoczęcia specjalizacji (data rozpoczęcia specjalizacji = dacie podpisania umowy o pracę) przez kierownika specjalizacji (dot. poz. 10 i 11 lub poz. 11 i 12 karty) lub z wpisem:
„Zaliczam szkolenie specjalizacyjne od……. do……….. w trybie ….” + „Kontynuacja szkolenia w trybie rezydenckim z dniem …..” (przy zmianie jednostki lub zmianie trybu szkolenia na rezydenturę) - z podpisami kierownika specjalizacji i dyrektora oraz z pieczątką zakładu – 1 egz.; DODATKOWO - w przypadku lekarzy cudzoziemców uprzejmie prosimy o przysłanie kserokopii karty pobytu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną– tylko 1 egz;
- zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza / lekarza dentystę, zgodnie z zawartą umową rezydencką – należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować NS (podając w piśmie: numer umowy, imię i nazwisko rezydenta oraz „..... – zakończenie szkolenia specjalizacyjnego.”);
- rozwiązania umowy o pracę z rezydentem (rezydentami) – należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać do Ministerstwa Zdrowia: telefonicznie do BF pod nr /22/ 6349-531, 6349-352, 6349-428, 6349-557, 6349-688 lub 6349-689 oraz pisemnie na adres NS i pod nr faksu BF 635-53-29. Informacja zawarta w piśmie winna dotyczyć tylko jednej umowy i być podpisana przez osobę reprezentującą stronę umowy. W przypadku, gdy rozwiązanie umowy z rezydentem (rezydentami) powoduje przedterminowe wygaśnięcie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Zakładem przypominamy, że w przedmiotowym przypadku mają zastosowanie zapisy § 2 ust. 4 i 5 dotyczące złożenia stosownego rozliczenia rocznego oraz zwrotu niewykorzystanych środków finansowych;
- zmiany nazwiska lekarza rezydenta - należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać do NS, powołując się na numer umowy, której ta zmiana dotyczy;
- zmiany nazwy zakładu, adresu - należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać (zgodnie z § 9 ust. 1 umowy) do NS, powołując się na numer umowy, której ta zmiana dotyczy oraz do właściwego wojewódzkiego centrum zdrowia publicznego/właściwego urzędu wojewódzkiego (zgodnie z § 6 ust. 3 umowy);
- rozpoczęcia procesu przekształcania Zakładu, jego likwidacji lub reorganizacji, itp. - należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać (zgodnie z § 9 ust.1 umowy) do NS, powołując się na numer umowy, której ta zmiana dotyczy oraz do właściwego wojewódzkiego centrum zdrowia publicznego/właściwego urzędu wojewódzkiego (zgodnie z § 6 ust. 3 umowy);
W sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 3 i 4, art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm), art. 494 § 1, art. 531 § 1 lub art. 553 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) będą sporządzane aneksy na zmianę strony umowy rezydenckiej. W celu zawarcia aneksów na zmianę strony umowy należy przesłać do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego poniższe dane i dokumenty:
- kserokopię aktu dotyczącego zmiany formy prawnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną z aktualną datą poświadczenia – tylko 1 egz;
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną z aktualną datą poświadczenia – tylko 1 egz,
- w przypadku braku akredytacji jednostki, która zmieniła formę prawną – kserokopię oświadczenia (wzór do pobrania poniżej), poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (do każdej specjalizacji oddzielne oświadczenie),
- dane teleadresowe niezbędne do przygotowania zał. nr 3 wraz z podaniem aktualnego nr NIP, - informacje jakie umowy będą aneksowane,
- informacje, które postanowienia ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej/ ustawy - Kodeks spółek handlowych mają zastosowanie wraz z podaniem daty wstąpienia nowego podmiotu we wszystkie prawa i obowiązki.
W pozostałych przypadkach będzie miała zastosowanie procedura wygaszania i zawierania nowych umów z nowopowstałym podmiotem, który przejął lekarzy rezydentów. W tym celu niezbędne jest przysłanie pism do wygaszenia umów rezydenckich oraz nadesłanie nowych umów (vide I Komunikatu „zawieranie umów”) w celu dalszego finansowania szkolenia lekarzy rezydentów.
 wzór pisma do wygaszenia umowy dla jednostki będącej w stanie likwidacji (do każdej umowy oddzielne pismo);
 wzór oświadczenia składanego w związku ze zmianą formy prawnej jednostki akredytowanej albo jej reorganizacji – zgodnie z art.19f ust.9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.)- składany razem z kompletem umowy na szkolenie specjalizacyjne lekarzy rezydentów do Ministerstwa Zdrowia;
 wzór zobowiązania jednostki, która zmieniła formę prawną, składany razem z kompletem umowy na szkolenie specjalizacyjne lekarzy rezydentów do Ministerstwa Zdrowia.
- zmiany odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz % wskaźnika składki wypadkowej - należy tę okoliczność zgłaszać wyłącznie do BF według poniższych wzorów (do każdej umowy odrębna informacja). Wzór informacji dot. zmiany ZFŚS do pobrania
- zmiany wskaźnika % składki wypadkowej - należy tę okoliczność zgłaszać do BF według poniższego wzoru (do każdej umowy odrębna informacja). Wzór informacji dot. zmiany składki wypadkowej do pobrania
- zmiany numeru konta bankowego - należy tę okoliczność natychmiast zgłaszać do BF w formie pisemnej, na blankiecie firmowym z podpisem Głównego Księgowego, powołując się na numer umowy rezydenckiej (do każdej umowy odrębna informacja) oraz na nr fax-u: /22/ 635-5329.
- odprowadzania składki na FEP - należy tę okoliczność zgłaszać do NS według poniższego wzoru (do każdej umowy odrębna informacja).W przypadku składania informacji dotyczącej odprowadzania w latach ubiegłych składek na FEP od wynagrodzeń zasadniczych rezydentów należy dodatkowo podać wysokość odprowadzonych składek od poszczególnych rezydentów w podziale na lata.
Wzór informacji do pobrania

Aktualne telefony kontaktowe NS w sprawie umów rezydenckich:
Leszek Tępiński /22/ 63 49 358 – Naczelnik Wydziału ds. Umów Rezydenckich
Joanna Gryglas 63 49 328 – Główny Specjalista
Katarzyna Murawska 63 49 383 – Starszy Specjalista
Karolina Wirth 63 49 402 – Starszy Specjalista
Agnieszka Kubowicz 63 49 687 – Specjalista
Agata Kowalczyk 63 49 480 – Specjalista
Numer faksu Wydziału NS: /22/ 634-96-87

Aktualne telefony kontaktowe BF w sprawie przekazywania środków i rozliczania umów rezydenckich:
Beata Borucka 6349557
Wiesława Kicała 6349688
Marta Furmankiewicz 6349428
Emilia Modrakowska 6349689
Numer faksu Wydziału BF : /22/ 635-53-29
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-29
Data publikacji:
       2012-06-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-12-20
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-12-20Marlena Woźniak aktualizacja
2012-12-19Marlena Woźniak aktualizacja
2012-09-14Marlena Woźniak aktualizacja: Aktualne telefony kontaktowe NS w sprawie umów rezydenckich
2012-08-23Marlena Woźniak aktualizacja
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Zmiana wzoru Rn24 ib, uczelnie
2012-07-05Marlena Woźniak Dodano: wzory Rn9, Rn10, Rn11
2012-07-03Marlena Woźniak Dodano: wzory od Rn12 do Rn18
2012-07-03Małgorzata Woźniak-Juhre Dodano wzory Rn19, Rn20, Rn21, Rn22, Rn23
2012-07-02Małgorzata Woźniak-Juhre dodano wzory rnd, rna, rnp, rnpw, rnw

Statystyka strony: 16928 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.