nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Profilaktycznej Opieki nad Matką i Dzieckiem w Departamencie Matki i Dzieckanr ogłoszenia: 144624                         poz. 1262


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Profilaktycznej Opieki nad Matką i Dzieckiem
w Departamencie Matki i Dziecka
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad małymi dziećmi w wieku noworodkowym, niemowlęcym, żłobkowym i przedszkolnym,
nadzór nad profilaktyczną opieką zdrowotną nad małymi dziećmi w wieku noworodkowym, niemowlęcym, żłobkowym i przedszkolnym,
inicjowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku noworodkowym, niemowlęcym, żłobkowym i przedszkolnym,
przygotowywanie analiz i opinii w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku noworodkowym, niemowlęcym, żłobkowym i przedszkolnym,
udział w realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka, w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia małych dzieci,
realizacja zadań związanych z rozpowszechnianiem karmienia piersią noworodków i niemowląt,
współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Konsultantami krajowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji spraw z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad małymi dziećmi,
działania w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

1. praca w siedzibie urzędu; praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;.
2. udział w spotkaniach, posiedzeniach i konferencjach związanych z zakresem powierzonych zadań, w tym wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1. praca na I piętrze (w budynku II piętrowym);
2. podjazd dla wózków dla niepełnosprawnych na parterze, brak wind,
3. toaleta dostosowana dla potrzeb niepełnosprawnych na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe,
co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
znajomość organizacji systemu ochrony zdrowia matki i dziecka,
znajomość zagadnień dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi,
znajomość ustawy o prawach pacjenta,
umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office), poczty elektronicznej i internetu,
umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

znajomość języka angielskiego lub francuskiego w stopniu komunikatywnym,
znajomość procedur administracyjnych,
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,b
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 25.07.2012 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15,
00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Profilaktycznej Opieki nad Matką i Dzieckiem w Departamencie Matki i Dziecka”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 53 00 231.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-10
Data publikacji:
       2012-07-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 476 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.