nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie ZdrowiaDZ.URZ.Min.Zdr.2012.67 → z dnia 3 września 2012 r.
zmiana Dz.Urz.MZ 2013.12


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej ''Ministrem'', sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych;
4) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Prasy i Promocji;
4) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Sekretarz Stanu Sławomir Neumann:
1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Funduszy Europejskich,
b) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
c) Departament Prawny,
d) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
b) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
e) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
f) Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie,
g) Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Krzysztof Chlebus:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) Departament Współpracy Międzynarodowej;
2) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
b) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
c) Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
d) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
e) Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,
f) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
g) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
h) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
i) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
j) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
k) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
l) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
m) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
n) Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,
o) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
p) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
q) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
r) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
s) uczelni medycznych.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Igor Radziewicz-Winnicki:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
b) Departament Polityki Zdrowotnej,
c) Departament Zdrowia Publicznego;
2) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
b) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,
d) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
e) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
f) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
g) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
h) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
i) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
j) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
k) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
l) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
m) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
n) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
o) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
p) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
q) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
r) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
s) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
t) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,
u) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
w) Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w Warszawie.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,
c) Departament Dialogu Społecznego,
d) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego,
e) Samodzielny Wydział Audytu Wewnętrznego;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
b) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe'' w Warszawie,
d) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;
3) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2)) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - Zdrowie;
5) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie:
a) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
b) audytu wewnętrznego.

§ 7.

Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Matki i Dziecka,
b) Departament Pielęgniarek i Położnych;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
b) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie.

§ 8.

1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9.

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję, a także upoważnieni do podejmowania rozstrzygnięć w imieniu Ministra, w tym wydawania decyzji administracyjnych.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności dotyczących powołań i odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wydawania w imieniu Ministra decyzji administracyjnych i postanowień w ramach ustalonego, zgodnie z ust. 1 oraz § 10 ust. 1 - 3, zakresu czynności oraz na podstawie § 10 ust. 4 i 5.
4. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich.
5. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 10.

1. Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, Sekretarz Stanu, a w przypadku nieobecności także Sekretarza Stanu - wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.
2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Sławomira Neumann zastępuje Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek;
2) Podsekretarza Stanu Krzysztofa Chlebusa zastępuje Podsekretarz Stanu Igor Radziewicz-Winnicki;
3) Podsekretarza Stanu Igora Radziewicza-Winnickiego zastępuje Podsekretarz Stanu Krzysztof Chlebus;
4) Podsekretarza Stanu Cezarego Rzemka zastępuje Sekretarz Stanu Sławomir Neumann;
5) Podsekretarza Stanu Aleksandra Soplińskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Krzysztof Chlebus.
3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.
4. W przypadku wyłączenia od udziału w postępowaniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 3)), decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący wyłączonego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w ust. 2.
5. W przypadku gdy zastępujący Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu również podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, lub jest nieobecny, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać na podstawie każdorazowo udzielonego przez Ministra upoważnienia, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu, niepodlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu, także w sprawach spoza ustalonego zakresu czynności.

§ 11.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50 i poz. 61).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-09-03
Data publikacji:
       2012-09-03
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-03-08
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-08Małgorzata Woźniak-Juhre dodano zrządzenie zmieniające
2012-09-07Marlena Woźniak aktualizacja

Słowa kluczowe: zakres czynności, Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu
Statystyka strony: 9479 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.