nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalisty w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Współpracy Międzynarodowejnr ogłoszenia: 146253                               poz. 1267


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Prawa Europejskiego
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo”


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 opracowywanie wstępnych opinii w zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej projektów aktów normatywnych, przygotowywanych przez komórki merytoryczne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia,
 opracowywanie na podstawie informacji uzyskanych z komórek merytorycznych Ministerstwa Zdrowia oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, projektów stanowisk, w postępowaniach przed Komisją Europejską, w których udział bierze Ministerstwo Zdrowia,
 opracowywanie opinii o projektach aktów prawnych przekazywanych w ramach uzgodnień,
 prowadzenie spraw związanych z postępowaniami przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądem, oraz Trybunałem EFTA, w których udział bierze Ministerstwo Zdrowia - koordynacja wypracowywania stanowisk przez komórki merytoryczne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia,
 przedstawianie opinii dotyczących prawa Unii Europejskiej, przekazywanie informacji i opracowań do komórek merytorycznych Ministerstwa Zdrowia, jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz innych ministerstw, urzędów centralnych,
 monitorowanie i aktualizowanie w zakresie właściwości Ministra Zdrowia Elektronicznego Systemu Transpozycji Prawa Europejskiego e-step, zestawień dyrektyw rynku wewnętrznego (Internal Market Scoreboard),
 prowadzenie zestawienia aktów wspólnotowych mających zostać wdrożonych do prawa polskiego, wraz ze stanem prac legislacyjnych związanych z procesem implementacji,
 prowadzenie, aktualizowanie i uzupełnianie zestawienia projektów aktów prawnych implementujących prawo europejskie.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno-biurowa, analizowanie i opracowywanie dokumentów, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); współpraca z pracownikami z innych departamentów; na stanowisku wymagana jest umiejętność pracy w warunkach stresowych, jak również pracy w zespole;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; pokój znajduje się na II piętrze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

 wykształcenie: wyższe prawnicze,
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 znajomość prawa i struktur organizacyjnych Unii Europejskiej,
 komunikatywność,
 zdolność analitycznego myślenia oraz syntezy,
 umiejętność obsługi komputera (MS Word. Explorer, Excel).

wymagania dodatkowe:
 studia podyplomowe z zakresu Prawa Unii Europejskiej,
 roczne doświadczenie zawodowe związane z problematyką prawa Unii Europejskiej,
 znajomość aktualnych problematyk dyskutowanych na forum Unii Europejskiej,
 dobra organizacja pracy,
 umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys i list motywacyjny,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,
 kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 12.10.2012 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15,
00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej – umowa na zastępstwo”


Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22)63-49-574.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-09-27
Data publikacji:
       2012-09-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-09-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1309 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.