nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista do spraw analiz w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnegonr ogłoszenia: 146255                       poz. 1268


MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE]
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty do spraw analiz w Wydziale Prawno-Organizacyjnym
w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 przygotowywanie analiz, informacji i opinii w zakresie procedur dotyczących funkcjonowania urzędu, a także przygotowuje samodzielne - w uzgodnieniu z przełożonymi - analizy dotyczące koniecznych zmian organizacyjnych w urzędzie, w tym m.in. propozycje kompleksowych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie urzędu,
 prowadzenie analiz w zakresie organizacji i funkcjonowania urzędu oraz przygotowuje dla przełożonych wnioski i propozycje usprawnień w wymagających tego obszarach,
 opiniowanie oraz analizowanie w procesie uzgodnień wewnętrznych i międzyresortowych projektów aktów prawnych oraz dokumentów pozalegislacyjnych, w szczególności w obszarze zarządzania w administracji oraz przygotowywanie na podstawie analizowanych projektów/dokumentów zestawienia dobrych praktyk możliwych do adaptacji w urzędzie,
 udział w pracach projektowych służących jako podstawa do doskonalenia istniejących rozwiązań lub zastępowania ich bardziej skutecznymi,
 udział w pracach analitycznych prowadzonych przez instytucje i organizacje międzynarodowe (w tym udział w konferencjach) w celu uzyskania wiedzy na temat rozwiązań stosowanych w innych krajach.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
 podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
 większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Ministerstwo Zdrowia zajmuje kompleks dwóch piętrowych budynków: gmach główny przy ul. Miodowej 15. Budynki te wraz z przyległym terenem wpisane są do rejestru zabytków. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e:


Wykształcenie: wyższe magisterskie: prawnicze, administracyjne lub zarządzanie
 co najmniej 6 miesięcy pracy w administracji rządowej,
 doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych,
 bardzo dobra znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego, na poziomie co najmniej B2,
 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 umiejętność analitycznego myślenia,
 umiejętność przeprowadzania analiz i wnioskowania,
 umiejętność zwięzłego formułowania myśli na piśmie,
 komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

 studia podyplomowe z zakresu zarządzania,
 znajomość drugiego języka Unii Europejskiej na poziomie komunikatywnym,
 umiejętność pracy w zespole,
 umiejętność pracy pod presją czasu,
 kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys i list motywacyjny,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego,
 kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 12.10.2012 roku pod adresem:


Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończonym procesie naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 63-49-316.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-09-27
Data publikacji:
       2012-09-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-09-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1435 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.