nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznegonr ogłoszenia: 1596                   poz. 1271


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej:
Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego
i Ratownictwa Medycznego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
koordynowanie działań komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, dotyczących realizacji zadań w ramach przygotowań obronnych państwa w zakresie działu administracji rządowej zdrowie,
koordynowanie spraw dotyczących planowania zadań w zakresie przygotowania i wykorzystania podmiotów wykonujących działalność leczniczą na potrzeby obronne państwa,
planowanie i koordynowanie przedsięwzięć dotyczących udziału w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach w zakresie reagowania i zarządzania kryzysowego,
inicjowanie, przygotowanie i doskonalenie rozwiązań organizacyjno-planistycznych, oraz koordynacja zadań operacyjnych komórek organizacyjnych Ministerstwa w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych lub zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
koordynowanie realizacji programów mobilizacyjnych w części dotyczącej działu zdrowie oraz planów działania w zakresie wsparcia medycznego wynikających z członkostwa w NATO,
planowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć dotyczących tworzenia, gospodarowania i finansowania rezerw produktów leczniczych i wyrobów medycznych służących realizacji zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, a także wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz klęsk żywiołowych,
współpraca z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie planowania cywilnego, w tym dotyczącego procedur reagowania zarządzania w sytuacjach kryzysowych, a także w zakresie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego i zagrożeń życia dużych grup ludności,
planowanie i prowadzenie szkoleń oraz kontroli problemowych dotyczących przygotowań do realizacji zadań obronnych w dziale administracji rządowej zdrowie,
koordynowanie całokształtu przedsięwzięć organizacyjnych, polegających na opracowywaniu planów, w tym planów reagowania kryzysowego i programów, mających na celu optymalne wykorzystanie dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
realizacja zadań związanych z nadzorem Ministra nad państwowym ratownictwem medycznym, w tym planowanie i dokonywanie podziału dotacji celowych w zakresie ratownictwa medycznego oraz prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji, usunięcia lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie ratownictwa medycznego.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno-biurowa przy komputerze, nadzór nad pracą pracowników departamentu oraz odpowiedzialność za realizację zadań, a także konieczność podejmowania decyzji wymusza pracę w stanie koncentracji i obciążenia psychicznego; reprezentowanie urzędu na zewnątrz; wyjazdy służbowe; dyspozycyjność.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na II piętrze, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym; oświetlenie naturalne i elektryczne;
bariery architektoniczne – możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – brak wind;
pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku „B” i „C”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne,
co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub 2-letni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
znajomość przepisów o powszechnym obowiązku obrony RP,
znajomość przepisów o zarządzaniu kryzysowym,
znajomość przepisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i regulacji prawnych w tym zakresie,
znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
poświadczenie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” lub zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu,
znajomość języka angielskiego na poziomie B 1,
umiejętność kierowania i organizacji pracy zespołów pracowniczych,
umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
umiejętność skutecznego komunikowania się.

pożądane:

studia lub studia podyplomowe o kierunku obronnym lub zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
wyższy kurs obronny,
doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym lub ratownictwem medycznym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys,
list motywacyjny,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1,
kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca,
oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 lub 203 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 lub 203 ustawy z 21.11.2008 o s. c.),
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,

Informacje o metodach i technikach naboru:

Nabór jest trzyetapowy:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
etap 2: test wiedzy merytorycznej, warunkiem zakwalifikowania do 3 etapu naboru jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym badanie kompetencji kierowniczych (nie dotyczy osób zwolnionych, zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej).

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 25.10.2012 roku pod adresem:
Ministerstwa Zdrowia,
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego”

Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Oświadczenie lustracyjne należy dołączyć w zamkniętej i opisanej kopercie.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-521.


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-10-25
Data publikacji:
       2012-10-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-10-23
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-10-23Małgorzata Woźniak-Juhre W części „Wymagane dokumenty i oświadczenia” zmiana podstawy prawnej w informacjach niejawnych – z Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm. na Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228
2012-10-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1800 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.