nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno – Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnegonr ogłoszenia: 147187                             poz. 1274

MINISTERSTWO ZDROWIA w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Nadzoru Organizacyjno – Prawnego i Regulacji
w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego

Liczba i wymiar etatu: 1


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie rekrutacji uczestników projektu „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz monitorowanie uczestnictwa w kolejnych etapach,
wykonywanie prac związanych z organizacją szkoleń-konferencji i warsztatów (tj. zapewnienie odpowiednich sal konferencyjnych z wyposażeniem, cateringu/noclegów dla uczestników, udziału wykładowców, zwrot kosztów przejazdów, itp.),
realizacja zadań związanych z przygotowywaniem zakupów i zamówień usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych związanych z realizacją projektu,
prowadzenie ewaluacji szkoleń,
monitorowanie stopnia realizacji wskaźników projektu,
przygotowywanie sprawozdań dotyczących realizacji projektu,
podejmowanie działań na rzecz zapewnienia przestrzegania zasad dotyczących ochrony danych osobowych, właściwej informacji i promocji w projekcie oraz zapewnienia równości szans kobiet i mężczyzn we wszystkich działaniach podejmowanych w projekcie,
obsługa prac Grupy Sterującej, w tym protokołowanie spotkań GS.


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; na stanowisku pracy wymagana jest dyspozycyjność; praca wiąże się z częstymi krajowymi wyjazdami służbowymi;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym; stanowisko pracy zorganizowane jest w pomieszczeniu biurowym Ministerstwa w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na I piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe,
minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z organizacją szkoleń, warsztatów, konferencji,
znajomość zagadnień dotyczących zasad wydatkowania środków pomocowych UE w Polsce, w szczególności w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki),
znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
umiejętność przygotowywania sprawozdań, raportów ewaluacyjnych, protokołowania posiedzeń, redagowania pism, komunikatów, sporządzania, sprawozdań,
komunikatywność,
umiejętność obsługi komputera, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu Office.

wymagania dodatkowe:

podstawowa znajomość organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce,
znajomość struktury i zasad funkcjonowania administracji publicznej,
wiedza z zakresu public relations,
odporność na stres,
umiejętność współpracy w zespole,
wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenie i komunikaty/Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 21.11.2012 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno – Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego”.

Inne informacje:

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 53-00-122.
Umowa o pracę zostanie zawarta na czas trwania Projektu, tj. do 31.12.2013 roku.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-06
Data publikacji:
       2012-11-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-06Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1298 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.