nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Stanowiskach ds. Onkologii w Departamencie Polityki ZdrowotnejNr ogłoszenia: 147325                             poz. 1277


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Stanowiskach ds. Onkologii
w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. współudział w realizacji zadań związanych z opracowaniem i realizacją Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,
2. współudział w prowadzeniu procedury konkursowej na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz przygotowywanie umów oraz aneksów do umów na realizację zadań programu,
3. przygotowywanie wniosków do Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg o przeprowadzenie kontroli w zakresie wykorzystania środków publicznych, przekazanych jednostkom zewnętrznym na realizację zadań w ramach ww. programu,
4. realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Zespołu przygotowującego kierunek zmian w obrębie działań związanych z onkologią, w szczególności przygotowywanie protokołów z posiedzeń Zespołu, sprawozdań z działalności Zespołu, obsługa posiedzeń Zespołu,
5. opiniowanie i monitorowanie zarządzeń Prezesa NFZ dotyczących realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych z zakresu onkologii,
6. opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących transplantologii oraz świadczeń wysokospecjalistycznych dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu RP oraz Senatu RP,
7. rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma związane z zadaniami Wydziału.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym; nie posiada windy; pokój znajduje się na 2 piętrze; budynek nie jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne, prawnicze lub medyczne,
- znajomość ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych ,
- znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- znajomość ustawy o działalności leczniczej,
- znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
- dyspozycyjność,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:
- umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
- umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Excel),
- znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 28.11.2012 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15,
00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Stanowiskach ds. Onkologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63 49 655.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-14
Data publikacji:
       2012-11-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1549 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.