nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w I półroczu 2013 r.Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra
właściwego do spraw zdrowia w I półroczu 2013 r.*


Na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia zaprasza podmioty lecznicze do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w pierwszym półroczu 2013 r. wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz. 1140).

Świadczeniodawcy, z którymi Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. Tryb ogłaszania i przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r. Nr 183 poz. 1435).

Akty prawne

Określenie przedmiotu konkursu
1. Wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych oraz procedur medycznych, na których udzielanie ma zostać zawarta umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a wyłonionym w drodze konkursu ofert Świadczeniodawcą, ( definicje świadczeń wysokospecjalistycznych)
2. Warunki konkursu dla wykonywania świadczenia wysokospecjalistycznego / wymagany sprzęt specjalistyczny
1) Przeszczepienie wątroby [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia wątroby]
2) Przeszczepienie serca [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia serca]
3) Przeszczepienie płuca [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia płuca]
4) Przeszczepienie serca i płuca [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia serca i płuca]
5) Przeszczepienie komórek wysp trzustkowych [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia komórek i tkanek]
6) Przeszczepienie komórek przytarczyc [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia komórek i tkanek]
7) Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków ( wymagany sprzęt specjalistyczny)
8) Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych ( wymagany sprzęt specjalistyczny)
9) Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym ( - wymagany sprzęt specjalistyczny)
10) Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca ( - wymagany sprzęt specjalistyczny)
11) Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających ( - wymagany sprzęt specjalistyczny)
12) Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami ( - wymagany sprzęt specjalistyczny)
3. Umowy zawierane będą na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych umową od dnia 1 stycznia 2013 r. Umowy na realizację świadczeń 7-12 będą zawierane na 95% wynegocjowanego półrocznego kontraktu, natomiast w przypadku półrocznych kontraktów zawieranych na kwoty wyższe niż 5 000 000 zł umowy będą zawierane na 97%. W przypadku procedur przeszczepowych nr 1-6 umowy będą zawierane na 85% wynegocjowanego półrocznego kontraktu, natomiast w przypadku kontraktów zawieranych na kwoty wyższe niż 5 000 000 zł umowy będą zawierane na 80%. Pozostałe środki będą stanowiły tzw. rezerwę na świadczenia, które udzielono w stanie nagłym w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), po wykorzystaniu środków z umowy.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu:
1) Szczegółowe warunki konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl od dnia 15 listopada 2012 roku.
2) Projekty wzorów umów
5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2012 r. do godz. 16.00 na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.


Wymagane informacje i dokumenty:
I. Formalne
1. Dane identyfikujące oferenta

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
 pełna nazwa,
 adres do korespondencji,
 numer telefonu i faksu,
 nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, potwierdzone podpisem głównego księgowego;
a) odpis z rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w przypadku podmiotu leczniczego;
b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
c) statut jednostki;
d) kopia polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty.
2. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz akceptacji warunków konkursu

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
3. Oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
4. Oświadczenie oferenta o braku zaległości finansowych względem Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, z tytułu opłat za krew i jej składniki lub kopia porozumienia pomiędzy Oferentem a RCKiK regulującego terminy spłat zaległości.

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
5. Oświadczenie, iż Oferent wdrożył i stosuje względem pacjentów zasady „Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej”.

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf

podręcznik: Podstawy wprowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej
II. Merytoryczne dla poszczególnych świadczeń wysokospecjalistycznych:
6. Informacja o posiadaniu wymaganych pozwoleń na przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów;
7. Informacja o posiadanych certyfikatach jakości i certyfikatach akredytacyjnych

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
8. Informacja o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach – Oferta na I półrocze 2013 r.

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
9. Kalkulacja cenowa (dla każdego świadczenia wysokospecjalistycznego należy dołączyć kalkulację cenową, zawierającą wszystkie składniki kosztowe sporządzone zgodnie z załączonym wzorem.
Kalkulacja cenowa poszczególnych procedur powinna być dostosowana do cen zakontraktowanych z podmiotem leczniczym w roku 2012. W przypadku kalkulacji cenowej, która opiewa na wyższą kwotę niż cena, na którą zakontraktowano wykonywanie świadczenia w umowie na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych na 2012 r. koniecznym jest wskazanie składowej kalkulacji, która wpływa na wzrost ceny w 2013 r.

załącznik – świadczenia nr 1-6 w formacie *rtf

załącznik – świadczenia nr 1-6 w formacie *pdf

załącznik – świadczenia nr 7-12 w formacie *rtf

załącznik – świadczenia nr 7-12 w formacie *pdf
10. Informacja o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch latach - jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;
W przypadku realizatorów, którzy nie udzielali świadczeń w latach poprzednich należy załączyć informacje o liczbie procedur realizowanych w danym zakresie wraz ze wskazaniem stanu klinicznego pacjentów i wyników leczenia.

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
11. Oświadczenie dotyczące personelu i sprzętu medycznego dla świadczenia wysokospecjalistycznego - Personel i sprzęt św. 7 i 12

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
12. Oświadczenie dotyczące personelu i sprzętu medycznego dla świadczenia wysokospecjalistycznego - Personel i sprzęt św. 1 - 6

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
13. Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf

Kryteria oceny ofert:
Zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

Uwaga/dodatkowe informacje:
1) Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych odrębnych kopertach oznaczonych zgodnie ze wzorem:

załącznik w formacie *rtf

załącznik w formacie *pdf
a. Wymagania formalne należy umieścić w jednej kopercie (oznaczonej naklejką według wzoru)
b. Wymagania merytoryczne dla poszczególnych świadczeń należy umieścić w drugiej kopercie.
2) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3) Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
4) Do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5) Uprzejmie prosimy o przygotowywanie dokumentów w formacie A4 w formie umożliwiającej proste kopiowanej dowolnie wybranej strony (luźne strony A4 spięte spinaczem).


Warszawa, dnia 15.11.2013 roku.
* konkurs ofert na realizację procedury nr 3 „przeszczepienie płuc” w wariancie obejmującym przeszczepienie płuc u chorego z mukowiscydozą oraz u chorego z idiopatycznym nadciśnieniem płucnym zostanie ogłoszony po uzyskaniu opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych.


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-15
Data publikacji:
       2012-11-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 7471 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.