nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznegonr ogłoszenia: 1611                     poz. 1280


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej:
Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie zdrowia psychicznego oraz nadzór nad systemem lecznictwa odwykowego i leczeniem uzależnień, w tym spraw dotyczących finansowania świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
sprawowanie nadzoru merytorycznego nad służbą medycyny pracy i orzecznictwem w tym zakresie,
nadzorowanie zagadnień związanych z opieką geriatryczną, zakładami opiekuńczo-leczniczymi, zakładami pielęgnacyjno-opiekuńczymi, opieką długoterminową oraz opieką paliatywno-hospicyjną, w tym prowadzenie spraw dotyczących finansowania świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w opiece długoterminowej, programów zdrowotnych pozostających w kompetencji Departamentu, oraz rehabilitacji,
prowadzenie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych,
prowadzenie spraw, dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności obejmujących rozdział środków, przewidzianych dla organizacji pozarządowych,
prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia,
prowadzenie spraw w zakresie produktów biobójczych, odpadów medycznych, promieniowania jonizującego oraz substancji chemicznych,
koordynacja implementacji do polskiego systemu prawnego Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych,
prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań w zakresie leczenia sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno-biurowa przy komputerze; nadzór nad pracą pracowników departamentu oraz odpowiedzialność za realizację zadań, a także konieczność podejmowania decyzji wymusza pracę w stanie koncentracji i obciążenia psychicznego; reprezentowanie urzędu na zewnątrz; wyjazdy służbowe; dyspozycyjność;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Ministerstwo Zdrowia zajmuje kompleks dwóch piętrowych budynków: gmach główny przy ul. Miodowej 15 i przy ulicy Długiej 38/40; budynki te wraz z przyległym terenem wpisane są do rejestru zabytków; występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach; budynki nie są w pełni przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.
narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na ulicy Długiej 38/40, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym; oświetlenie naturalne i elektryczne;
bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – brak wind, brak drzwi odpowiedniej szerokości dla osób niepełnosprawnych; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne,
co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub 2-letni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
znajomość zagadnień z zakresu zdrowia publicznego,
znajomość procedur stanowienia prawa oraz zasad techniki legislacyjnej,
znajomość przepisów o finansach publicznych,
umiejętność: skutecznej komunikacji, kierowania zespołem pracowniczym, podejmowania decyzji, motywowania.

pożądane:

wykształcenie wyższe magisterskie: medyczne lub prawnicze,
komunikatywna znajomość języka angielskiego.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys,
list motywacyjny,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 lub 203 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 lub 203 ustawy z 21.11.2008 o s. c.),
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej, warunkiem zakwalifikowania do 3 etapu naboru jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym badanie kompetencji kierowniczych (nie dotyczy osób zwolnionych, zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 03.12.2012 roku pod adresem:
Ministerstwa Zdrowia, Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego”

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Oświadczenie lustracyjne należy dołączyć w zamkniętej i opisanej kopercie.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie naboru.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-521.


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-16
Data publikacji:
       2012-11-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 2421 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.