nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
Świadczenia Wysokospecjalistycznego nr 3 „przeszczepienie płuc” finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w I półroczu 2013 r.Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa


Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na realizację
Świadczenia Wysokospecjalistycznego nr 3 „przeszczepienie płuc” w wariantach
obejmujących „Przeszczepienie obu płuc u dorosłych i dzieci z mukowiscydozą”, tj. 3.3,
„Przeszczepienie płuca u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym”, tj. 3.4 oraz „Przeszczepienie obu płuc u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym,” tj. 3.5
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w I półroczu 2013 r.


Na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia zaprasza podmioty lecznicze do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w pierwszym półroczu 2013 r. wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz. 1140).

Świadczeniodawcy, z którymi Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. Tryb ogłaszania i przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
(Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r. Nr 183 poz. 1435).

Akty prawne
Określenie przedmiotu konkursu
1. Przeszczepienie płuc ( definicja świadczenia wysokospecjalistycznego)
2. Warunki konkursu dla wykonywania świadczenia wysokospecjalistycznego:
1) Przeszczepienie płuca [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia płuca]
3. Umowy zawierane będą na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych umową od dnia 1 stycznia 2013 r. W przypadku procedury przeszczepowej nr 3 umowy będą zawierane na 85% wynegocjowanego półrocznego kontraktu, natomiast w przypadku kontraktów zawieranych na kwoty wyższe niż 5 000 000 zł umowy będą zawierane na 80%. Pozostałe środki będą stanowiły tzw. rezerwę na świadczenia, które udzielono w stanie nagłym w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), po wykorzystaniu środków z umowy.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu:
1) Szczegółowe warunki konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl od dnia 20 listopada 2012 roku.
2) Projekty wzorów umów
5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2012 r. do godz. 14.00 na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.


Wymagane informacje i dokumenty:
I. Formalne
1. Dane identyfikujące oferenta
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
- pełna nazwa,
- adres do korespondencji,
- numer telefonu i faksu,
- nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, potwierdzone podpisem głównego księgowego;
a) odpis z rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w przypadku podmiotu leczniczego;
b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
c) statut jednostki;
d) kopia polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty.
2. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz akceptacji warunków konkursu
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
3. Oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
4. Oświadczenie oferenta o braku zaległości finansowych względem Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, z tytułu opłat za krew i jej składniki lub kopia porozumienia pomiędzy Oferentem a RCKiK regulującego terminy spłat zaległości.
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
5. Oświadczenie, iż Oferent wdrożył i stosuje względem pacjentów zasady „Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej”.
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
podręcznik: Podstawy wprowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej
II. Merytoryczne dla poszczególnych świadczeń wysokospecjalistycznych:
6. Informacja o posiadaniu wymaganych pozwoleń na przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów;
7. Informacja o posiadanych certyfikatach jakości i certyfikatach akredytacyjnych;
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
8. Informacja o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach – Oferta na I półrocze 2013 r.
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
9. Kalkulacja cenowa (dla każdego świadczenia wysokospecjalistycznego należy dołączyć kalkulację cenową, zawierającą wszystkie składniki kosztowe sporządzone zgodnie z załączonym wzorem);
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
10. Informacja o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch latach - jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;
W przypadku realizatorów, którzy nie udzielali świadczeń w latach poprzednich należy załączyć informacje o liczbie procedur realizowanych w danym zakresie wraz ze wskazaniem stanu klinicznego pacjentów i wyników leczenia.
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
11. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w przepisach obowiązujących aktów prawnych (personel, sprzęt);
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
12. Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych.
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf

Kryteria oceny ofert:
Zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

Uwaga/dodatkowe informacje:

1) Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych odrębnych kopertach oznaczonych zgodnie ze wzorem:
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
a. Wymagania formalne należy umieścić w jednej kopercie (oznaczonej naklejką według wzoru)
b. Wymagania merytoryczne dla poszczególnych świadczeń należy umieścić w drugiej kopercie.
2) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferent ta.
3) Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
4) Do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wyniko ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5) Uprzejmie prosimy o przygotowywanie dokumentów w formacie A4 w formie umożliwiającej proste kopiowanej dowolnie wybranej strony (luźne strony A4 spięte spinaczem).

Warszawa, dnia 20.11.2012 roku.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-20
Data publikacji:
       2012-11-20
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 6704 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.