nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i FarmacjiNr ogłoszenia: 1612

poz. 1281


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- realizacja polityki Ministra Zdrowia w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia,
- inicjowanie, opracowywanie i prowadzenie procedury legislacyjnej aktów prawnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia,
- nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu produktów leczniczych i wyrobów medycznych w zakresie właściwości Ministra Zdrowia,
- współpraca z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych oraz obrotu i używania wyrobów medycznych,
- nadzór nad przygotowywaniem decyzji w zakresie dopuszczania do używania wyrobów medycznych bez konieczności przeprowadzenia procedur oceny zgodności,
- współpraca z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i innych instytucji międzynarodowych zakresie produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- nadzorowanie prowadzonych postępowań w zakresie importu docelowego,
- autoryzacja krajowych jednostek notyfikowanych w zakresie wyrobów medycznych i sprawowania nadzoru nad systemem oceny zgodności wyrobów medycznych,
- prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji, usunięcia, ustalenia limitu finansowania – w przypadku wyrobów medycznych, warunków realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, programów zdrowotnych i innych programów pozostających w kompetencji Departamentu oraz pozostałych świadczeń w części dotyczącej stosowania produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca administracyjno-biurowa przy komputerze, nadzór nad pracą pracowników departamentu oraz odpowiedzialność za realizację zadań, a także konieczność podejmowania decyzji wymusza pracę w stanie koncentracji i obciążenia psychicznego; reprezentowanie urzędu na zewnątrz; wyjazdy służbowe; dyspozycyjność;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym; oświetlenie naturalne i elektryczne; bariery architektoniczne – możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – brak wind; pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w budynku „B” i „C”;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy:
niezbędne:

- wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne, medyczne lub farmaceutyczne lub prawnicze,
- co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
- znajomość zagadnień prawa farmaceutycznego, przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, oraz przepisów ustawy o wyrobach medycznych,
- znajomość zagadnień z zakresu farmakoekonomiki (HTA, EBM),
- znajomość rynku produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- znajomość zasad z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
- umiejętność kierowania zespołem pracowniczym,
- umiejętności negocjacyjne,
- zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia.

pożądane:

- doświadczenie zawodowe w systemie ochrony zdrowia związane z gospodarką lekami lub wyrobami medycznymi,
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego,
- znajomość zasad funkcjonowania systemów informacyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
- oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:
- kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
- oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z 21.11.2008 o s. c.),
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej, warunkiem zakwalifikowania do trzeciego etapu naboru jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym badanie kompetencji kierowniczych (nie dotyczy osób zwolnionych, zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 02.12.2012 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji”.

Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Oświadczenie lustracyjne należy dołączyć w zamkniętej i opisanej kopercie.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-463.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-21
Data publikacji:
       2012-11-22
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1474 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.