nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowianr ogłoszenia: 147768                         poz. 1284


MINISTERSTWO ZDROWIA w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
monitorowanie i gromadzenie informacji, dotyczących publicznych projektów teleinformatycznych, realizowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra,
koordynowanie we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, prac projektowych związanych z programem e-zdrowie w ramach realizacji elementów Planu Informatyzacji Państwa,
przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych mających związek z systemem informacji w ochronie zdrowia,
opiniowanie dokumentów zarządczych z zakresu prowadzenia projektów IT, realizowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra,
prowadzenie spraw dla potrzeb statystyki publicznej, w szczególności opracowywanie i analizowanie zbiorczych danych statystycznych w zakresie zasobów w ochronie zdrowia,
przygotowywanie i opracowywanie materiałów i analiz w celu opracowania nowych aktów prawnych oraz ich nowelizacji,
przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Ministra Zdrowia w sprawach dotyczących projektów teleinformatycznych realizowanych w ramach Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia,
przygotowanie informacji na temat realizacji zadań legislacyjnych w zakresie objętym działaniem Departamentu.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy pokój znajduje się na 2 piętrze;
budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie,
półroczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne i systemu informacji w ochronie zdrowia,
znajomość przepisów prawa z zakresu statystyki publicznej,
znajomość przepisów prawa i procedury administracyjnej oraz prawa cywilnego,
znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony zdrowia,
umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
umiejętność pracy w zespole,
dobra organizacja pracy oraz umiejętność terminowego realizowania powierzonych obowiązków.

wymagania dodatkowe:

wykształcenie wyższe magisterskie medyczne lub ekonomiczne lub informatyczne lub z zakresu ochrony zdrowia,
znajomość ogólnych zasad zarządzania projektami IT zgodnie z metodyką zarządzania PRINCE 2,
dobra znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego UE,
umiejętność pracy w warunkach stresowych,
komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl: Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 13.12.2012 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia Biuro Kadr ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63 49 277.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-29
Data publikacji:
       2012-11-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1683 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.