nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Naczelnika Wydziału Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznegonr ogłoszenia: 148187                           poz. 1288


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
Naczelnika Wydziału Psychiatrii i Patologii Społecznych
w Departamencie Zdrowia Publicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
kierowanie pracą wydziału dbając o właściwą jej organizację oraz zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań,
koordynowanie opracowywania założeń projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych oraz w razie potrzeby uczestnictwo w tych pracach,
opiniowanie projektów aktów prawnych i dokumentów rządowych (wewnętrznych i zewnętrznych), odnoszących się do zagadnień z zakresu kompetencji wydziału, tj. odnoszących się do problematyki zdrowia psychicznego i uzależnień,
koordynowanie realizacji zadań wydziału związanych z nadzorem nad systemem lecznictwa odwykowego i leczenia uzależnień, lecznictwa psychiatrycznego, funkcjonowaniem oddziałów psychiatrycznych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i alkoholu, wobec których orzeczono środek zabezpieczający oraz zadań związanych z ochroną zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w zakresie kompetencji departamentu,
nadzorowanie interpretacji przepisów prawa w zakresie zadań prowadzonych przez wydział oraz współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa, jak również podmiotami zewnętrznymi w celu zapewnienia merytorycznej spójności prezentowanych stanowisk departamentu,
organizacja i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych spotkaniach, konferencjach i naradach, prezentowanie na nich stanowiska Ministra Zdrowia (lub stanowiska władz polskich),
koordynowanie realizacji zadań związanych z wdrożeniem i realizacją działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w celu stworzenia nowej polityki organów władzy publicznej wobec problemów zdrowia psychicznego społeczeństwa.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem; większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca na stanowisku wiąże się z wyjazdami służbowymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, uczestnictwem w konferencjach;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie,
3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub w obszarze związanym z ochroną zdrowia,
bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2),
znajomość problematyki z zakresu zdrowia psychicznego i uzależnień,
znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego,
znajomość problematyki z zakresu organizacji administracji publicznej,
znajomość problematyki z zakresu organizacji systemu ochrony zdrowia,
umiejętność przygotowywania analiz,
umiejętność argumentacji,
umiejętność kierowania zespołem.

dodatkowe:

wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa, medycyny, nauk społecznych lub zdrowia publicznego,
roczne doświadczenie związane z kierowaniem pracą zespołu,
znajomość problematyki z zakresu prawa międzynarodowego w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych psychicznie i uzależnionych, prawa karnego, ekonomii, organizacji i zarządzania,
umiejętność organizacji pracy własnej,
znajomość drugiego języka Unii Europejskiej na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.),
kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 31.12.2012 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15,
00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „Naczelnik Wydziału Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 53-00-324.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-12-17
Data publikacji:
       2012-12-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-12-17Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1401 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.