nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Dostępności i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych w Departamencie Polityki Lekowej i FarmacjiNr ogłoszenia: 148392

poz.1291


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Dostępności i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie postępowań w zakresie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych bez konieczności uzyskania pozwolenia jeśli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta w trybie art. 4 ust 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,
- prowadzenie postępowań związanych z dopuszczeniem do obrotu na czas określony produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia w przypadku klęski żywiołowej bądź też innego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo życia lub zdrowia zwierząt w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo farmaceutyczne,
- prowadzenie postępowań związanych ze sprowadzaniem z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w trybie art. 29a ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
- prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zgód Ministra Zdrowia na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 9 ustawy Prawo farmaceutyczne,
- obsługa klientów indywidualnych, zgłaszających się osobiście do Ministerstwa Zdrowia w celu uzyskania potwierdzenia zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych bez konieczności uzyskania pozwolenia jeśli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta,
- prowadzenie niezbędnych baz danych dotyczących importu docelowego, sporządzanie niezbędnych analiz i zestawień na podstawie prowadzonych baz danych oraz monitorowanie ilości potwierdzanych zapotrzebowań oraz wydawanych zgód na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
- współpraca z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie prowadzonych postępowań oraz prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie prowadzonych postępowań.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się po budynku; praca wiąże się z dyspozycyjnością oraz umiejętnością pracy w sytuacjach stresowych;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój znajduje się na parterze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie: wyższe,
- 1 rok doświadczenia zawodowego,
- znajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne,
- znajomość przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
- znajomość przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
- znajomość procedury administracyjnej,
- umiejętność obsługi trudnego klienta,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 14.01.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem „specjalista w Wydziale Dostępności i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 634-95-53.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-12-31
Data publikacji:
       2012-12-31
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-12-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1745 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.