nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnegonr ogłoszenia: 1646                         poz. 1293


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej:
Zastępcy Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
inicjowanie oraz realizacja procedur regulujących tryb postępowania w sprawach związanych z organizacją pracy i funkcjonowaniem Ministerstwa,
zabezpieczenie funkcjonowania urzędu poprzez realizację dostaw, zakupów i usług, w tym nadzór nad realizacją zadań związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
zapewnienie utrzymania nieruchomości oraz środków trwałych urzędu w dobrym stanie technicznym poprzez remonty i realizację zadań inwestycyjnych,
nadzór i koordynacja zadań z zakresu gospodarowania mieniem Ministerstwa Zdrowia,
nadzór nad realizacją zadań z zakresu kontroli wewnętrznej zgodnie z planem kontroli na dany rok i kontrolami doraźnymi oraz nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia,
nadzór nad realizacją przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia zaleceń wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz wniosków i zaleceń pokontrolnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne,
nadzór nad opiniowaniem wewnętrznych regulaminów komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia,
nadzór nad prowadzeniem działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca administracyjno-biurowa przy komputerze, nadzór nad pracą pracowników biura oraz odpowiedzialność za realizację zadań, a także konieczność podejmowania decyzji wymusza pracę w stanie koncentracji i obciążenia psychicznego; reprezentowanie urzędu na zewnątrz; dyspozycyjność;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym; oświetlenie naturalne i elektryczne;
bariery architektoniczne – możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – brak wind;
pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku „B” i „C”;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne,
co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub 2-letni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
znajomość przepisów Kodeksu cywilnego,
znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz procedur i metod kontroli,
znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych,
znajomość zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz ochrony zabytków,
znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,
wiedza z zakresu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
znajomość ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
umiejętność organizacji pracy,
umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
umiejętność zarządzania personelem,
umiejętność skutecznego komunikowania się.

pożądane:

wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa, administracji, finansów lub techniczne,
co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej,
uprawnienia zarządcy nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
ukończona aplikacja kontrolerska, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 6 października 1995 r. w sprawie aplikacji kontrolerskiej (M. P. Nr 53, poz. 1995),
uprawnienia audytora wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys,
list motywacyjny,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca,
oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z 21.11.2008 r. o s. c.),
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej, warunkiem zakwalifikowania do 3 etapu naboru jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym badanie kompetencji kierowniczych (nie dotyczy osób zwolnionych, zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 21.01.2013 roku pod adresem:
Ministerstwa Zdrowia,
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego”.

Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Oświadczenie lustracyjne należy dołączyć w zamkniętej i opisanej kopercie.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-316.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-01-09
Data publikacji:
       2013-01-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-01-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1485 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.