nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista ds. organizacyjno-technicznych projektu pn. „Projekt predefiniowany dotyczący zmniejszania społecznych nierówności w zdrowiu” w Wydziale Analiz i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Departamencie Ubezpieczenia ZdrowotnegoNr ogłoszenia: 148986

poz. 1295MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty ds. organizacyjno-technicznych projektu pn. „Projekt predefiniowany dotyczący zmniejszania społecznych nierówności w zdrowiu” w Wydziale Analiz i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego

Liczba i wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przeprowadzanie postępowań zmierzających do wyboru wykonawców, przygotowywanie dokumentacji do postępowań przetargowych związanych z nabywaniem usług niezbędnych do realizacji projektu,
- przygotowywanie okresowych raportów na temat postępu wdrażania projektu, zgodnie z wymaganiami Operatora Programu,
- prowadzenie dokumentacji projektu,
- obsługa prac Grupy Sterującej, w tym protokołowanie spotkań GS,
- realizacja działań w zakresie promocji projektu.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym; stanowisko pracy zorganizowane jest w pomieszczeniu biurowym Ministerstwa w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na I piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie: wyższe,
- 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z realizacją projektów unijnych lub projektów współfinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego EOG,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- znajomość zagadnień dot. zasad wydatkowania środków pomocowych UE w Polsce oraz innych źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w szczególności pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego EOG,
- znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
- znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
- umiejętność przygotowywania sprawozdań, raportów ewaluacyjnych, protokołowania posiedzeń, redagowania pism, komunikatów, sporządzania, sprawozdań,
- komunikatywność,
- umiejętność obsługi komputera, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu Office.

wymagania dodatkowe:

- szkolenia z zakresu regulacji prawnych dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego EOG,
- podstawowa znajomość organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce,
- znajomość struktury i zasad funkcjonowania administracji publicznej,
- wiedza z zakresu public relations,
- odporność na stres,
- umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenie i komunikaty/Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 07.02.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Analiz i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego”.

Inne informacje:
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 53-00-122.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-01-23
Data publikacji:
       2013-01-24
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-01-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1513 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.