nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i SkargNr ogłoszenia: 148994

poz. 1297MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty w Wydziale Kontroli
w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przeprowadzanie kontroli w podmiotach leczniczych na terenie Polski,
- przeprowadzanie kontroli w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,
- udział w pracach zespołu kontrolnego oraz prowadzenie dokumentacji zespołu,
- dokumentowanie ustaleń kontroli oraz sporządzanie końcowych dokumentów kontroli,
- przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, w tym formułowanie propozycji zaleceń pokontrolnych,
- opracowywanie zbiorczych dokumentów analitycznych na podstawie ustaleń kontroli,
- przygotowywanie bieżącej korespondencji dotyczącej prowadzonych kontroli.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z częstym odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na II piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie: wyższe magisterskie,
- 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowego,
- znajomość ustawy o rachunkowości i powszechnie uznawanych standardów rachunkowości,
- znajomość powszechnie uznawanych standardów i metod kontroli,
- znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
- znajomość ustawy o działalności leczniczej,
- znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- preferowane kierunki wykształcenia: rachunkowość, ekonomia, finanse,
- ukończenie kursów i szkoleń w zakresie: biegły rewident, doradca podatkowy, sprawozdawczość bilansowa, rachunkowość podatkowa, płacowa, inwestycyjna, zarządcza,
- posiadanie certyfikatu księgowego wydanego przez Ministerstwo Finansów,
- dobrze rozwinięte zdolności analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 07.02.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg”

Inne informacje:
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 53-00-240.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-01-23
Data publikacji:
       2013-01-24
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-01-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1553 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.