nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Kształcenia Lekarzy w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższegonr ogłoszenia: 149381                             poz. 1301


MINISTERSTWO ZDROWIA w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Kształcenia Lekarzy
w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wymiar etatu -1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie spraw dotyczących interpretacji przepisów prawnych w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,
opiniowanie projektów przepisów prawnych wynikających z bieżącej pracy Wydziału Kształcenia Lekarzy,
prowadzenie spraw dotyczących sporządzania pism procesowych w odniesieniu do spraw leżących w gestii Wydziału Kształcenia Lekarzy,
współdziałanie w pracach dotyczących zmian systemowych w zakresie zadań Wydziału Kształcenia Lekarzy oraz współpraca w przygotowywaniu związanych z tym aktów prawnych,
udzielanie instytucjom oraz zainteresowanym lekarzom i lekarzom dentystom informacji i wyjaśnień związanych z kształceniem podyplomowym w oparciu o obowiązujące przepisy,
współpraca z Centrum Egzaminów Medycznych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,
prowadzenie spraw dotyczących sporządzania decyzji Ministra Zdrowia w zakresie uznania lekarzom dorobku zawodowego i naukowego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca w pozycji siedzącej przed monitorem komputerowym co najmniej 7 godzin, praca wiąże się z dyspozycyjnością oraz umiejętnością pracy w sytuacjach pod presją czasu;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym; nie posiada windy; pokój znajduje się na I piętrze, stanowisko pracy w pokoju wieloosobowym; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się budynku „B” lub „C” na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie – prawnicze lub administracyjne,
co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub ochronie zdrowia,
znajomość ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
znajomość rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,
znajomość rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarzy dentysty,
znajomość rozporządzenia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

umiejętność pracy w zespole,
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
umiejętność obsługi komputera (Internet, Outlook, Word, Power Point, Excel).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 22.02.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Kształcenia Lekarzy w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22)63-49-514.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-07
Data publikacji:
       2013-02-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-02-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1970 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.