nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku.26-02-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
05-03-2013 Wybór realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpikuPliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 7 lutego 2013 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 1. Zadania bieżące finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III pkt 3.2 ppkt. 2. Zwiększanie etapami w okresie realizacji Programu do roku 2020 liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku o 300 % w stosunku do liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców w roku 2009.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2013 roku, w zakresie rekrutacji i badania HLA I i II klasy (A, B, C i DRB1 – badania przesiewowe na poziomie niskiej rozdzielczości) potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku, rejestrowanych w centralnym rejestrze niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku podmiotów leczniczych).
4. Statut jednostki.
5. Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC.
6. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
7. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- wyrażeniu zgody na przystąpienie do zorganizowanego w sposób zbiorowy zakupu odczynników do oznaczania HLA w roku 2013, przez wyłonionego w drodze konkursu ofert koordynatora Programu.
8. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
9. Udokumentowane prowadzenie w ośrodku dawców rejestru (zgłoszony lub zarejestrowany przez GIODO) danych określonych w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.), dotyczących potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej pozyskanych w ramach realizacji niniejszej umowy, tj.:
1. imię i nazwisko;
2. datę i miejsce urodzenia;
3. adres miejsca zamieszkania;
4. numer PESEL, jeżeli posiada;
5. informacje o antygenach zgodności tkankowej (A, B, C i DRB1 – niska rozdzielczość);
6. wskazanie podmiotu, który dokonał badania antygenów zgodności tkankowej;
7. inne informacje medyczne o istotnym znaczeniu.
10. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu.
2. Plan rzeczowo – finansowy Programu, określony w załączniku nr 2 zawierający w szczególności:
- szacunkowej liczby możliwych do wykonania, rekrutacji łącznie z badaniami HLA I i II klasy potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku (A, B, C i DRB1 –badania przesiewowe na poziomie niskiej rozdzielczości),
- harmonogramu realizacji Programu,
- opisu dotychczasowej metody wykonywania badań HLA łącznie z wykazem sprzętu i rodzajem stosowanych odczynników (A, B, C i DRB1),
- szczegółowej kalkulacji pozyskania, badania lekarskiego i HLA jednego potencjalnego niespokrewnionego dawcy szpiku (badanie lekarskie, zużyte wyroby medyczne, koszty odczynników do badania HLA - A, B, C i DRB1, koszty osobowe i inne koszty),
- koszt pozyskania jednego potencjalnego niespokrewnionego dawcy szpiku nie może przekroczyć kwoty 370 zł.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Informacja na temat prowadzonej dotychczas przez jednostkę działalności w zakresie rekrutacji oraz wykonywania badań HLA potencjalnych dawców szpiku, w tym:
- wielkość i struktura zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadania będącego przedmiotem Programu (wraz ze wskazaniem wyposażenia i specjalistycznego sprzętu oraz roku produkcji),
- rodzaj i liczba świadczeń w latach poprzednich, udzielanych przez Oferenta w zakresie badania HLA I i II klasy potencjalnych dawców szpiku.
4. Pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku.
5. Zapewnienie specjalistycznej kadry do wykonania zadania w zakresie rekrutacji i badań HLA I i II klasy potencjalnych dawców szpiku (A, B, C i DRB1 – badania przesiewowe na poziomie niskiej rozdzielczości), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411z późn. zm.).
6. Udokumentowanie zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli, jakości w zakresie wykonywanej procedury.
7. Udokumentowane doświadczenie w realizacji w zakresie rekrutacji i badań HLA I i II klasy potencjalnych dawców szpiku (A, B, C i DRB1 – badania przesiewowe na poziomie niskiej rozdzielczości).
8. Udokumentowane przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne Do Spraw Transplantacji „Poltransplant” poświadczenie o terminowym przekazywaniu wyników prowadzonych badań potencjalnych dawców szpiku do centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku w latach 2011 i 2012.
9. Udokumentowane przekazanie ww. danych do centralnego rejestru.

Kryteria wyboru Oferenta:
- Spełnienie wymagań określonych w Programie.
- Koszt realizacji Programu.
- Punktacja każdego zadania:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu-od 1 do 10 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2 – od 1 do 5 punktów.
3. Ocena wielkości i struktury zasobów Oferenta, zapewniających realizacje zadań polegających na rekrutacji oraz wykonywaniu badań HLA I i II klasy potencjalnych dawców szpiku (A, B, C i DRB1 – badania przesiewowe na poziomie niskiej rozdzielczości) w tym:
- wyposażenia w specjalistyczny sprzęt – od 1 do 10 punktów.
- rodzaj i liczbą świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta w zakresie rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku w latach poprzednich – od 1 do 10 punktów.
4. Ocena złożonego przez Oferenta wykazu specjalistycznej kadry, umożliwiającej realizację wykonania zadania w zakresie rekrutacji i badań HLA I i II klasy potencjalnych dawców szpiku (A, B, C i DRB1 – badania przesiewowe na poziomie niskiej rozdzielczości) – od 1 do 10 punktów.
5. Ocena zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli, jakości w zakresie wykonywanej procedury - od 1 do 5 punktów.
6. Ocena doświadczenia w realizacji w zakresie rekrutacji i badań HLA I i HLA II klasy potencjalnych dawców szpiku (A, B, C i DRB1 – badania przesiewowe na poziomie niskiej rozdzielczości) – od 1 do 10 punktów.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie: rekrutacji i badań HLA potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.załącznik nr 3 - w formacie *rtf

załącznik nr 3 - w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-07
Data publikacji:
       2013-02-07
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-03-05
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-05Marlena Woźniak dodano: wybór realizatorów
2013-02-26Małgorzata Woźniak-Juhre dodano listę oferentów
2013-02-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4480 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.