nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.2013-03-07 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie realizacji zadania na lata 2013-2014 dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ
15-03-2013 Wybór realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania na lata 2013-2014 dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu

Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 18 lutego 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.

Cel zadania:

Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. – Zadania Programu finansowane z budżetu państwa przez ministra właściwego do spraw zdrowia punkt 3, ppkt 2 - akcje promocyjne i edukacyjne, przewidziane do realizacji w 2-letnich edycjach, zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III - pkt 3.2 Zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień nerki od żywego dawcy, o co najmniej 500 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 roku, ppkt 1 Promocja idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.

Powyższy cel może być osiągnięty poprzez następujące działania:
- zapoczątkowanie trwałych systemowych rozwiązań organizacyjnych mających istotnie zwiększyć liczbę przeszczepień nerki od żywych dawców;
- dotarcie z informacją i edukacją bezpośrednio do pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek i do jego rodziny;
- zwiększenie dostępności pacjenta i jego rodziny do ośrodka kwalifikującego do przeszczepienia nerki i ośrodka transplantacyjnego.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora Programu na lata 2013 i 2014 w zakresie promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców realizowanej poprzez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ, realizowany poprzez:
1. Przeszkolenie personelu medycznego około 150 stacji dializ, (np. pielęgniarka dializacyjna/koordynator pracująca bezpośrednio z pacjentami dializowanymi zarówno drogą hemodializy jak i dializy otrzewnowej), w zakresie transplantologii w oparciu o wszystkie aspekty prawne dotyczące dawstwa i przeszczepienia nerek od dawcy żywego.
2. Organizowanie spotkań pacjentów dializowanych i członków ich najbliższej rodziny z psychologiem klinicznym, lekarzem nefrologiem, lekarzem transplantologiem i koordynatorem transplantacyjnym w stacji dializ lub innym miejscu, którego celem byłoby udzielenie wyczerpujących informacji dotyczących pobrania i przeszczepienia nerki od żywego dawcy rodzinnego, ryzyka dla dawcy, czasu rehabilitacji pooperacyjnej u dawcy, sposobu i przebiegu kwalifikacji żywego dawcy nerki a także ustalenie i umówienie badań kwalifikujących parę dawca-biorca do przeszczepienia w ośrodku transplantacyjnym.
3. Przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie żywego dawstwa w formie informatorów, ulotek, filmów, itp.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotów leczniczych).
4. Statut jednostki.
5. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- przeniesieniu praw autorskich do materiałów które zostaną opracowane w ramach przedmiotowego zadania na Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia.
7. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
8. Wypełnione załączniki nr 1, 2 i 2a w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i opis zakresu zadań projektowanych w ramach Programu w szczególności:
- zapoczątkowanie trwałych systemowych rozwiązań organizacyjnych mających istotnie zwiększyć liczbę przeszczepień nerki od żywych dawców,
- dotarcie z informacją i edukacją bezpośrednio do pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek i do jego rodziny,
- przedstawienie mierzalnych efektów dotyczących realizacji zadania w postaci określenia spodziewanych wskaźników dotyczących liczby uczestników spotkań (rozmów) w stosunku do liczby rekrutowanych kandydatów na żywych dawców nerki (określić procentowo), zmierzających do uzyskania zakładanego celu zadania jakim jest wzrost przeszczepień od żywych dawców nerki w skali kraju –do poziomu wynoszącego około 70 w roku 2013 i około 90 w roku 2014,,
- harmonogram realizacji zadania.
2. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, określony w załączniku nr 2 i 2a - zawierający w szczególności:
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf ,
załącznik nr 2a - w formacie *rtf
załącznik nr 2a - w formacie *pdf
1) kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach programu, w tym kalkulację kosztów obejmującą:
a) zapewnienie współpracy z koordynatorami w co najmniej 100 ośrodkach (stacjach) dializ w roku 2013 i co najmniej 150 w roku 2014 (nazwa województwa, nazwa ośrodka dializ i przewidywana liczba współpracujących koordynatorów),
b) szkolenie koordynatorów żywego dawstwa nerek:
- planowane szkolenie (ilość, miejsce, liczba uczestników, czas trwania, ilość godzin wykładowych i ćwiczeń praktycznych),
- liczba wykładowców łącznie z ilością godzin wykładowych i koszty za 1 godz. wykładu lub ćwiczenia (z rozbiciem na mgr, dr, dr hab., prof.),
- pomoce naukowe,
b) opracowanie i przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych:
- materiały szkoleniowe dla Koordynatorów - tematyka, szata graficzna, przewidywana ilość sztuk wydrukowanych proporcjonalnie do liczby uczestników,
- materiały szkoleniowe dla Zespołów Konsultacyjnych - tematyka, szata graficzna, przewidywana ilość sztuk wydrukowanych proporcjonalnie do liczby uczestników,
- materiały informacyjne dla rodzin - tematyka, szata graficzna, przewidywana ilość sztuk wydrukowanych,
- materiały dla dawcy - szata graficzna, przewidywana ilość sztuk wydrukowanych,
- materiały dla biorcy - szata graficzna, przewidywana ilość sztuk wydrukowanych,
d) organizacja otwartych spotkań dla osób z niewydolnością nerek i ich rodzin (planowane - ilość, miejsce, liczba uczestników, czas trwania, prowadzący),
e) organizacja i praca Zespołów Konsultacyjnych (chirurg, nefrolog, psycholog, koordynator regionalny) w 2013 i 2014 roku:
- liczba spotkań x 2 lekarzy x czas trwania (godziny)
- liczba spotkań x 1 psycholog x czas trwania (godziny)
- liczba spotkań x 1 koordynator regionalny x czas trwania (godziny)
- w razie potrzeby w spotkaniu mogą brać lekarze innych specjalności (np. urolog, onkolog, kardiolog itp. (maksymalnie w 25% spotkań),
- koszty administracyjne działalności zespołu,
- premie w wysokości 350 zł za dla poszczególnych członków Zespołu Konsultacyjnego za skuteczne doprowadzenie do przeszczepienia nerki od żywego dawcy,
f) finansowanie koordynatorów stacji (ośrodków) dializ - premia w wysokości 500 zł za zgłoszenie się każdego pacjenta z rodziną do Poradni Konsultacyjnej,
g) kierowanie i nadzór nad realizacją projektu – koordynatorzy regionalni (wymienić wszystkich koordynatorów projektu: stopień naukowy, nadzorowany region – połączyć z nadzorowanymi koordynatorami ośrodków dializ, wymienić zakres czynności w ramach obowiązków, ustalić sposób i wysokość wynagradzania itp.) – nie mogą przekroczyć 8 % wartości zadania.
2) przewidywana ocena efektywności realizacji zadania.
3. Informacja o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem programu w tym wskazanie ekspertów, w zakresie psychologii klinicznej, nefrologii i transplantologii i ich doświadczenia i kwalifikacji, z którymi Oferent współpracuje lub zostanie podjęta współpraca w celu realizacji celów zadania.
4. Informacja o kadrze współpracującej i uprawnionej do prowadzenia szkolenia i realizacji programu (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów doskonalących itp. w zakresie transplantologii). Uwaga: Proszę dołączyć wykaz kadry szkolącej.
5. Udokumentowane doświadczenie w realizacji programów edukacyjno - informacyjnych związanych z promocją idei dawstwa komórek, tkanek lub narządów w tym w szczególności w zakresie żywego dawstwa.
6. Treść materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu żywego dawstwa wraz z opinią krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie transplantologii lub Krajowej Rady Transplantacyjnej.

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca wykaz i opis zakresu zadań projektowanych w ramach Programu - od 0 do 5 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2 i 2a– od 0 do 70 punktów (za każdy element od 0 do 10 punktów).
3. Ocena informacji o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkości struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem programu w tym wskazanych ekspertów w zakresie psychologii klinicznej, nefrologii i transplantologii z którymi Oferent współpracuje lub zostanie podjęta współpraca w celu realizacji celów zadania – od 0 do 5 punktów.
4. Ocena kadry współpracującej i uprawnionej do prowadzenia szkolenia i realizacji programu (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów doskonalących itp. z zakresu transplantologii) – od 0 do 10 punktów.
5. Ocena doświadczenia w realizacji programów edukacyjno - informacyjnych związanych z promocją idei dawstwa komórek, tkanek lub narządów w tym w szczególności w zakresie żywego dawstwa– od 0 do 15 punktów.
6. Ocena treści materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu żywego dawstwa wraz z opinią krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie transplantologii lub Krajowej Rady Transplantacyjnej – od 0 do 10 punktów.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatora zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
8. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych na w roku 2014 jaki również zakres zadań będzie potwierdzony po zatwierdzeniu budżetu państwa i może ulec zmianie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2013 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-18
Data publikacji:
       2013-02-18
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-03-07
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-07Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-02-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4690 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.