nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Główny specjalista w Wydziale Nauki w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższegonr ogłoszenia: 149686                               poz. 1307


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
głównego specjalisty w Wydziale Nauki
w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie prac związanych z realizacją programu wieloletniego poprzez przygotowywanie projektów zarządzeń, projektów umów, rozliczeń, protokołów zdawczo-odbiorczych, sprawozdań i raportów,
prowadzenie prac w ramach zadań działalności wspomagającej badania (DWB) poprzez przygotowywanie wniosków i raportów dla ministra właściwego do spraw nauki, sporządzanie projektów umów, rozliczeń umów, protokołów zdawczo-odbiorczych,
prowadzenie prac związanych z budżetem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez planowanie, monitorowanie i analizowanie wydatków,
prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków jednostek o objęcie konferencji honorowym patronatem Ministra Zdrowia,
prowadzenie spraw związanych z konferencjami naukowymi pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia dofinansowanymi z budżetu resortu zdrowia poprzez przygotowywanie projektów umów, prowadzenie rozliczeń finansowo-merytorycznych konferencji,
prowadzenie spraw dotyczących projektów umów i programów współpracy, programów wykonawczych o współpracy Polski z partnerami zagranicznymi w dziedzinie edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego oraz kultury.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
wymagana dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy, pokój znajduje się na I piętrze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie,
minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wdrażaniem projektów naukowych,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
znajomość przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki,
znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
znajomość przepisów ustawy o instytutach badawczych,
znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej,
znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,
umiejętność obsługi komputera: MS Word, Excel, Lex, poczta elektroniczna, Internet.

wymagania dodatkowe:

wiedza z zakresu funduszy europejskich i strukturalnych,
umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 07.03.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Nauki w Departamencie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończonym procesie naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr tel. (22) 63-49-400 lub w Biurze Kadr pod nr tel. (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-20
Data publikacji:
       2013-02-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1473 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.