nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skargnr ogłoszenia: 149695                       poz. 1309


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

współudział w przygotowywaniu w celu nadania albo zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,
opracowywanie projektów zarządzeń w sprawie powoływania, odwoływania i zmian składów rad społecznych podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Zdrowia oraz zwoływania ich pierwszych posiedzeń,
opiniowanie regulaminów rad społecznych podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Zdrowia,
współudział w realizacji zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia, w tym sprawowanie nadzoru nad procesami tworzenia, likwidacji lub restrukturyzacji jednostek,
opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu, przeprowadzanie procedury uzgadniania ww. aktów w obrębie Ministerstwa Zdrowia, przygotowanie uzgodnień międzyresortowych, nadzór nad poszczególnymi etapami procedury legislacyjnej,
przygotowywanie projektów odpowiedzi w zakresie bieżącej korespondencji oraz projektów innych dokumentów dotyczących spraw prowadzonych przez Wydział Organizacyjno – Prawny,
przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, zażalenia lub wnioski w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Organizacyjno – Prawny.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na II piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe prawnicze,
znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o działalności leczniczej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o Radzie Ministrów, ustawy o publicznej służbie krwi, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
znajomość zasad techniki prawodawczej,
umiejętność komunikowania się,
umiejętność obsługi prawniczych baz danych.

wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami: Kodeksu cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów dotyczących reprezentacji Skarbu Państwa: ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
odporność na stres i asertywność,
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 07.03.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg”

Inne informacje:

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg (22) 53-00-240,
- w Biurze Kadr (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-20
Data publikacji:
       2013-02-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1570 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.