nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista do spraw wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Wydziale Wdrażania Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Europejskichnr ogłoszenia: 149687                   poz. 1308


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty do spraw wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
w Wydziale Wdrażania Programów Pomocowych
w Departamencie Funduszy Europejskich

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

uczestniczenie w procesie przyjmowania i rejestrowania wniosków, ocenie formalnej oraz rozpatrywaniu odwołań w ramach wdrażania MF EOG i NMF, w celu oceny i przyjęcia do realizacji projektów,
bieżące monitorowanie działań realizowanych przez beneficjentów projektów, w których pełni funkcję prowadzącego projekt, także prowadzenie działań kontrolnych we współpracy z Wydziałem Strategii i Monitorowania Programów Pomocowych,
weryfikowanie i akceptowanie od strony merytorycznej dokumentów sprawozdawczych z realizacji powierzonych projektów w celu sprawdzenia poprawności wydatkowania środków publicznych oraz oceny postępu w realizacji przedsięwzięcia,
uczestniczenie w działaniach merytorycznych związanych z wdrażaniem w ramach NMF i MF EOG Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programów operacyjnych w celu ułatwienia współpracy między podmiotami polskimi a instytucjami z państw-darczyńców,
prognozowanie i podejmowanie działań naprawczych w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji powierzonych projektów,
prowadzenie szkoleń dla beneficjentów w zakresie związanym z realizacją projektów,
prowadzenie bazy danych na temat wdrażania powierzonych projektów.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; praca wiąże się z częstymi wyjazdami krajowymi;

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na I piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:
wykształcenie: wyższe,
1 rok doświadczenia zawodowego,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
wiedza z zakresu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
zdolność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji,
zdolności komunikacyjne.

wymagania dodatkowe:

przeszkolenie z zakresu zarządzania projektami finansowanymi ze źródeł zagranicznych,
umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność doskonalenia procedur wykonawczych do realizacji projektów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 21.03.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Wdrażania Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Europejskich”.
Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e - mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: w Departamencie Funduszy Europejskich (22) 53-00-263 lub w Biurze Kadr: (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-20
Data publikacji:
       2013-02-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1987 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.