nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale Kształcenia w Innych Zawodach Medycznych w Departamencie Nauki Szkolnictwa Wyższegonr ogłoszenia: 149685                 poz. 1306


MINISTERSTWO ZDROWIA w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty w Wydziale Kształcenia w Innych Zawodach Medycznych w Departamencie Nauki Szkolnictwa Wyższego
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
opiniowanie wniosków szkół niepublicznych kształcących w zawodach medycznych ubiegających się o uzyskanie uprawnień szkół publicznych,
prowadzenie spraw związanych z określeniem uprawnień zawodowych uzyskanych w toku kształcenia,
opiniowanie aktów prawnych i prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie kształcenia kadr medycznych,
opracowywanie założeń systemowych transformacji kształcenia w zawodach medycznych i prowadzenie spraw w tym zakresie oraz prowadzenie analiz określających potrzeby w obszarze kształcenia przeddyplomowego,
współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Kuratorami Oświaty, w zakresie opiniowania wniosków szkół niepublicznych kształcących w zawodach medycznych ubiegających się o uzyskanie uprawnień szkół publicznych,
współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi w zakresie spraw związanych z przeprowadzaniem zewnętrznego egzaminu zawodowego stanowiącego potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowych,
współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwową Komisją Akredytacyjną, stowarzyszeniami zawodowymi, uczelniami medycznymi i innymi instytucjami w zakresie kształcenia przeddyplomowego w innych zawodach medycznych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
użytkowanie sprzętu biurowego,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
reprezentowanie urzędu na zewnątrz w stosunku do interesantów,
praca wymagająca samodzielności.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
budynek wielopoziomowy nie wyposażony w windę (miejsce bezpośredniej pracy na parterze),
niektóre pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
otoczenie budynku dostosowanie dla osób niepełnosprawnych: podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie,
roczne doświadczenie zawodowe
wiedza z zakresu uregulowań prawnych dotyczących kształcenia w zawodach medycznych, w obszarze systemu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz wiedza dotycząca postępowania administracyjnego.

wymagania dodatkowe:
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
umiejętność obsługi komputera,
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 07.03.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Kształcenia w Innych Zawodach Medycznych
w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończonym procesie naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr tel. (22) 63-49-221 lub w Biurze Kadr pod nr tel. (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-20
Data publikacji:
       2013-02-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1722 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.