nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przeszczepiania rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych.2013-03-20 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-04-04 Wybór realizatora zadania na rok 2013Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przeszczepiania rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 25 lutego 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przeszczepiania rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych.

Cel zadania:

Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 2 Zadania bieżące finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Krajowego Centrum Bankowania Tkanek
i Komórek
, zadanie realizujące cel zawarty w rozdziale III pkt 3.2 ppkt 6 - Wdrażanie nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego.

Przedmiot konkursu:

Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2013 roku, w zakresie wdrożenia przeszczepiania rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
3. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotu leczniczego)
4. Statut jednostki.
5. Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC.
6. Informacje o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
7. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie.
8. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
9. Oświadczenie o tym, że przeszczepianie rogówek realizowane w ramach zadania Programu będzie wykonywane w podmiocie leczniczym nieodpłatnie.
10. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji zadania Programu, zawierająca plan wdrożenia nowej metody leczenia przeszczepianiem rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych (w formie opisowej) w tym:
a) kwalifikację chorych do przeszczepienia rogówki z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych uwzględniającą aktualne regulacje prawne,
b) sposób zapewnienia opieki nad chorym po przeszczepieniu rogówki (częstotliwość badań kontrolnych, rodzaj wykonywanych badań dodatkowych, sposób postępowania w przypadku odrzucania przeszczepu, zasady kwalifikowania do ponownego przeszczepienia itp.),
c) określenie czasokresu opieki nad chorym po przeszczepieniu rogówki z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych.
2. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2013, określony w załączniku nr 2 zawierający w szczególności:
- harmonogram realizacji Programu,
- szacunkową kalkulację kosztów zadania do realizacji w ramach Programu,
- szacunkową liczbę możliwych do wykonania zadań (procedur) udzielanych przez Oferenta.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Szacunkową szczegółową kalkulację kosztów, w odniesieniu do zakresu Programu finansowanego z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia określoną w załączniku nr 3.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. Informacja na temat prowadzonej przez Oferenta działalności, w tym wielkość i struktura zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadania będącego przedmiotem Programu ze wskazaniem posiadanego wysokospecjalistycznego sprzętu w celu wdrożenia nowej metody leczenia przeszczepianiem rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych.
5. Posiadanie pozwolenia Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności w zakresie objętym postępowaniem.
6. Udokumentowane posiadanie systemu jakości zawierające:
- wykaz stosowanych standardowych procedur operacyjnych,
- wykaz opisanych systemów kontroli wewnętrznej stosowanych procedur,
- określenie osoby lub osób odpowiedzialnych za przebieg stosowanych standardowych procedur operacyjnych,
7. Udokumentowanie, minimum dwuletniego doświadczenia w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek lub tkanek.
8. Zapewnienie specjalistycznej kadry do wykonania zadania związanego z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek lub narządów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.).
9. Udokumentowanie zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli, jakości w zakresie wykonywanej procedury.

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Spełnienie wymagań określonych w Programie.
2. Koszt realizacji Programu.
3. Punktacja każdego zadania:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca plan wdrożenia nowej metody leczenia przeszczepianiem rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych – od 0 do 10 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo finansowego, Programu, określonego w załączaniu nr 2 – od 0 do 5 punktów
3. Ocena posiadania wyposażenia i specjalistycznego sprzętu do wdrożenia nowej metody leczenia przeszczepianiem rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych – od 0 do 10 punktów.
4. Ocena złożonego przez Oferenta wykazu kadry, umożliwiającej realizację wdrożenia nowej metody leczenia przeszczepianiem rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych – od 0 do 10 punktów.
5. Ocena możliwości zrealizowania wykonywania zadania określonego w ofercie konkursowej – od 0 do 10 punktów.
6. Ocena zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w zakresie wdrożenia nowej metody leczenia przeszczepianiem rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych w oparciu o złożone przez Oferenta oświadczenia – od 0 do 5 punktów.
7. Ocena zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli, jakości w zakresie wykonywanej procedury – od 0 do 2 punktów.
8. Ocena doświadczenia w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek lub tkanek – od 0 do 5 punktów.
Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania w roku 2013 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie przeszczepiania rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych.


Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-25
Data publikacji:
       2013-02-25
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-04-04
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-04Marlena Woźniak dodano: wybór realizatora na rok 2013
2013-03-20Monika Latoszek dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-02-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5224 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.