nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator".2013-06-25 Wybór realizatora zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przygotowania oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator"
2013-03-28 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator".
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 4 marca 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator".

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 1. Zadania bieżące finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zadanie realizuje cel jakim jest rozwój i doskonalenie systemów monitorowania, nadzoru i kontroli jakości w transplantologii w celu uzyskania poprawy wyników przeszczepiania narządów. Opracowanie elektronicznego systemu (kalkulatora) mającego na celu ocenę i perspektywiczne wykorzystanie wyników przeszczepienia (w zależności od cech charakterystyki dawcy i biorcy), wykorzystującego zgromadzone dane w Ustawowych Rejestrach Transplantacyjnych Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.
Analiza danych umożliwi ocenę prawidłowości doboru narządu dla biorcy, efekty przeszczepienia (okres działania przeszczepionego narządu) w zależności od czasu zimnego niedokrwienia narządu pobranego od dawcy zmarłego, stosowanych leków immunosupresyjnych, sposobu wykonania zabiegu przeszczepienia, schorzeń współistniejących u biorcy itp. Otrzymane wyniki ww. analizy pozwolą na umożliwienie przewidywania wyników przeszczepienia narządu w tym powodzenia przeszczepienia i przeżycia przeszczepu w zależności od skojarzonej charakterystyki dawcy i biorcy, co może wydłużyć okres prawidłowego działania przeszczepionego narządu.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów zadania w ramach Programu w roku 2013 w zakresie przygotowania oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator w tym:
1. Rozszerzenie zakresu danych w istniejącej bazie danych Poltransplantu o charakterystyki zmarłych dawców i biorców nerek, serca i wątroby oraz wyniki przeszczepienia (rzeczywiste wczesne - 12-miesięczne i odległe - 60-miesięczne oraz przeżycie biorców i przeszczepów).
2. Opracowanie profilu przeszczepień udanych i nieudanych w oparciu o charakterystykę dawców i biorców oraz wyniki przeszczepienia mierzone rzeczywistym przeżyciem przeszczepu i biorcy w tym:
1) wieloczynnikowa analiza profilu przeszczepienia uwzględniającego charakterystykę dawcy i biorcy;
2) wynik przeszczepienia ze wskazaniem czynników ryzyka istotnie wpływających na wynik przeszczepienia.
3. Opracowanie narzędzia (elektronicznego kalkulatora) umożliwiającego przewidywanie wyników przeszczepienia narządu przed jego przeszczepieniem w oparciu o charakterystykę dawcy i biorcy a w szczególności:
1) opracowanie modułu umożliwiającego na bieżąco kalkulowanie wpływu cech dawcy i biorcy na wynik przeszczepienia oraz w oparciu o nowe informacje napływające do bazy;
2) opracowanie modułu kalkulacyjno-statystycznego umożliwiającego użytkownikowi na bieżąco przewidywanie wyników przeszczepienia po wpisaniu do systemu wartości dostępnych czynników z zakresu charakterystyki dawcy i biorcy, wraz ze wskazaniem, czy powstały w ten sposób profil (jeszcze niedokonanego przeszczepienia) może mieć istotny statystycznie wpływ na wynik przeszczepienia;
3) opracowanie modułu umożliwiającego wybór biorcy według przewidywanego wyniku przeszczepienia.
4. Umocowanie powstałej bazy dotyczącej profilu przeszczepień i kalkulatora wyników przeszczepienia w biurze koordynacji Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego Do Spraw Transplantacji Poltransplant z możliwością stałego (24 godz. na dobę) do niej dostępu i pozyskiwania przewidywanych wyników przeszczepienia przez użytkowników systemu (w tym instalacja oprogramowania).

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
3. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotu leczniczego).
4. Statut jednostki.
5. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
8. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu.
2. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań Programu, określony w załączniku nr 2 - zawierający harmonogram realizacji Programu w tym kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach zadania Programu zawierającą w szczególności koszty:
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
1) rozszerzenie zakresu danych w istniejącej bazie danych Poltransplantu o charakterystyki zmarłych dawców i biorców nerek, serca i wątroby oraz wyniki przeszczepienia (rzeczywiste wczesne - 12-miesięczne i odległe - 60-miesięczne oraz przeżycie biorców i przeszczepów);
2) opracowanie profilu przeszczepień udanych i nieudanych w oparciu o charakterystykę dawców i biorców oraz wyniki przeszczepienia mierzone rzeczywistym przeżyciem przeszczepu i biorcy w tym:
a) wieloczynnikowa analiza profilu przeszczepienia uwzględniającego charakterystykę dawcy i biorcy;
b) wynik przeszczepienia ze wskazaniem czynników ryzyka istotnie wpływających na wynik przeszczepienia;
3) opracowanie narzędzia (elektronicznego kalkulatora) umożliwiającego przewidywanie wyników przeszczepienia narządu przed jego przeszczepieniem w oparciu o charakterystykę dawcy i biorcy a w szczególności:
a) opracowanie modułu umożliwiającego na bieżąco kalkulowanie wpływu cech dawcy i biorcy na wynik przeszczepienia oraz w oparciu o nowe informacje napływające do bazy;
b) opracowanie modułu kalkulacyjno-statystycznego umożliwiającego użytkownikowi na bieżąco przewidywanie wyników przeszczepienia po wpisaniu do systemu wartości dostępnych czynników z zakresu charakterystyki dawcy i biorcy, wraz ze wskazaniem, czy powstały w ten sposób profil (jeszcze niedokonanego przeszczepienia) może mieć istotny statystycznie wpływ na wynik przeszczepienia;
c) opracowanie modułu umożliwiającego wybór biorcy według przewidywanego wyniku przeszczepienia.
4) umocowanie powstałej bazy dotyczącej profilu przeszczepień i kalkulatora wyników przeszczepienia w biurze koordynacji Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant z możliwością stałego (24 godz. na dobę) do niej dostępu i pozyskiwania przewidywanych wyników przeszczepienia przez użytkowników systemu (w tym instalacja oprogramowania).

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu – od 0 do 10 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2 – od 0 do 32 punktów (każde podzadanie od 0 do 8 punktów).
3. Ocena prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem Programu – od 0 do 5 punktów.
4. Ocena możliwości utworzenia systemu informatycznego (kalkulatora) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) – od 0 do 10 punktów.
Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).


Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatora zadania w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie przygotowania oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator”.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-04
Data publikacji:
       2013-03-04
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-06-25
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-25Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie ogłoszenia o wyborze realizatora
2013-03-28Marlena Woźniak dodanoŁ Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-03-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5233 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.