nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa narządów od zmarłych dawców w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób, poprzez program edukacyjno - informacyjny o zasięgu ogólnopolskim.
2013-04-12 Wybór realizatora/realizatorów zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów
2013-03-27 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa narządów od zmarłych dawców w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób, poprzez program edukacyjno - informacyjny o zasięgu ogólnopolskim.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 4 marca 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa narządów od zmarłych dawców w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób, poprzez program edukacyjno - informacyjny o zasięgu ogólnopolskim.

Cel zadania:

Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. - Zadania Programu finansowane z budżetu państwa przez ministra właściwego do spraw zdrowia, punkt 3, ppkt 2) - akcje promocyjne i edukacyjne, zadanie przewidziane do realizacji w 2-letnich edycjach przez organizacje pozarządowe, zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III - pkt 3.2 pkt 1 Zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień narządów od zmarłego dawcy o co najmniej 100 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 roku, ppkt 1 Zwiększenie wskaźników identyfikacji oraz pobrań narządów od zmarłych dawców w celu przeszczepienia od zmarłych dawców, w tym w szczególności w tych regionach kraju, w których wskaźniki te są najniższe, ppkt 2 Upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie dotyczącej leczenia przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz promocja idei dawstwa komórek, tkanek i narządów - promocja idei dawstwa narządów po śmierci.

Przedmiot konkursu:

Wybór realizatora Programu w 2013 i 2014 roku w zakresie promocji idei dawstwa narządów od zmarłych dawców, w co najmniej 12 województwach dotyczącej szpitali o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób, poprzez program edukacyjno - informacyjny o zasięgu ogólnopolskim obejmującym województwa: o niskiej zgłaszalności potencjalnych zmarłych dawców narządów i niewykorzystanym potencjale dawstwa (kontynuacja zadania w 8 województwach i podjęcie działań w 4 nowych województwach) realizowany poprzez:
- spotkania z organami założycielskimi i dyrekcjami powiatowych podmiotów leczniczych,
- spotkania i szkolenia lekarzy oraz personelu medycznego w wybranych podmiotach leczniczych,
- spotkania i szkolenia z przedstawicielami Izb Lekarskich oraz Izb Pielęgniarek i Położnych,
- spotkania z kapelanami podmiotów leczniczych poszczególnych diecezji,
- warsztaty psychologiczne dla lekarzy i kapelanów podmiotów leczniczych,
- wykłady otwarte dla społeczeństwa,
- wykłady w samorządowych centrach doskonalenia nauczycieli,
- zajęcia edukacyjne w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach wyższych,

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Statut jednostki.
4. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
5. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- przeniesieniu praw autorskich do materiałów które zostaną opracowane w ramach przedmiotowego zadania na Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
6. Wypełnione załączniki nr 1, 2 i 2a w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i opis zakresu projektowanego zadania w ramach programu poprzez utrwalenie zapoczątkowanych systemowych rozwiązań organizacyjnych mających istotnie zwiększyć liczbę identyfikacji osób zmarłych jako dawców narządów poprzez dotarcie z informacją i edukacją bezpośrednio do organów założycielskich i dyrekcji szpitali powiatowych, personelu medycznego w wybranych podmiotach leczniczych, kapelanów szpitalnych poszczególnych diecezji, nauczycieli, uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych.
2. Przedstawienie w formie opisowej zakresu i tematyki proponowanych szkoleń dla poszczególnych grup określonych w pkt 4 ppkt 3 lit. a do j.
3. Przedstawienie wstępnych projektów materiałów edukacyjno-informacyjnych na szkolenia określone w pkt. 2.
4. Przedstawienie sposobu realizacji zadania w postaci liczby spotkań, liczby uczestniczących w nich osób organów założycielskich, dyrekcji szpitali powiatowych, personelu medycznego w wybranych podmiotach leczniczych, kapelanów szpitalnych poszczególnych diecezji, nauczycieli, uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych.
5. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań Programu, określony w załączniku nr 2 - zawierający w szczególności:
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
1) liczbę możliwych do wykonania zadań (wykaz podmiotów biorących udział w realizacji programu – województwa, powiaty, podmioty lecznicze, diecezje, izby lekarskie itp.),
2) harmonogram realizacji programu,
3) kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach programu, w tym kalkulację kosztów obejmującą:
- spotkania z organami założycielskimi i dyrekcjami powiatowych podmiotów leczniczych,
- spotkania i szkolenia lekarzy oraz personelu medycznego w wybranych podmiotach leczniczych,
- spotkania i szkolenia z przedstawicielami Izb Lekarskich oraz Izb Pielęgniarek i Położnych,
- spotkania z kapelanami podmiotów leczniczych poszczególnych diecezji,
- warsztaty psychologiczne dla lekarzy i kapelanów podmiotów leczniczych,
- wykłady otwarte dla społeczeństwa,
- wykłady w samorządowych centrach doskonalenia nauczycieli,
- zajęcia edukacyjne w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach wyższych,
- powielenie opracowanych w poprzedniej edycji zadania materiałów promocyjno-informacyjno-edukacyjnych,
- kalkulacja kosztów obsługi organizacyjno-informatycznej zadania Programu,
- opracowanie raportu z realizacji zadania Programu.
6. Informacja o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem programu w tym wskazanie ekspertów w zakresie transplantologii z którymi Oferent współpracuje lub zostanie podjęta współpraca w celu realizacji celów zadania.
7. Informacja o kadrze współpracującej i uprawnionej do prowadzenia szkolenia i realizacji programu (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów doskonalących itp. w zakresie transplantologii). Uwaga: Proszę dołączyć wykaz kadry szkolącej.
8. Udokumentowane doświadczenie w realizacji programów edukacyjno - informacyjnych związanych z promocją idei dawstwa komórek, tkanek lub narządów.
9. Merytoryczna opinia krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie transplantologii lub Krajowej Rady Transplantacyjnej na temat treści materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu transplantologii.

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena spełnienie wymagań określonych w Programie - od 0 do 5 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2 i 2a – od 0 do 60 punktów (za każdy element od 0 do 5 punktów).
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 2a - w formacie *rtf
załącznik nr 2a - w formacie *pdf
3. Ocena informacji o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkości struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem programu w tym wskazanych ekspertów w zakresie transplantologii – od 0 do 5 punktów.
4. Ocena kadry współpracującej i uprawnionej do prowadzenia szkolenia i realizacji programu (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów doskonalących itp. w zakresie transplantologii) – od 0 do 10 punktów.
5. Ocena doświadczenie w realizacji programów edukacyjno - informacyjnych związanych z promocją idei dawstwa komórek, tkanek lub narządów – od 0 do 15 punktów.
6. Ocena treści materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu transplantologii wraz z opinią krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie transplantologii lub Krajowej Rady Transplantacyjnej – od 0 do 10 punktów.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
(Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatora lub realizatorów zadania na lata 2013-2014 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa narządów od zmarłych dawców w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób, poprzez program edukacyjno - informacyjny o zasięgu ogólnopolskim.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
8. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych na rok 2013 jaki również zakres zadań będzie potwierdzony po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i może ulec zmianie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-04
Data publikacji:
       2013-03-04
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-04-12
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-12Monika Latoszek Dodano: wybór realizatora
2013-03-27Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-03-04Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5616 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.