nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe30.04.2013 Wybór realizatora/realizatorów zadania
3.04.2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 8 marca 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. – Zadania Programu finansowane z budżetu państwa przez ministra właściwego do spraw zdrowia, punkt 3, ppkt 2 akcje promocyjne i edukacyjne, przewidziane do realizacji w 2-letnich edycjach i realizuje cel zawarty w rozdziale III - pkt 3.2 pkt 1 Zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień narządów od zmarłego dawcy o co najmniej 100 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 roku, ppkt 2 Upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie dotyczącej leczenia przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz promocja idei dawstwa komórek, tkanek i narządów - promocja idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od dawców żywych i zmarłych.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu na lata 2013-2014 w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: ogłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Statut jednostki.
4. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
5. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- przeniesieniu praw autorskich do materiałów które zostaną opracowane w ramach przedmiotowego zadania na Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia.
Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
6. Wypełnione załączniki: nr 1 w wersji papierowej oraz nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i opis zakresu projektowanego zadania w ramach Programu mającego na celu utrwalenie zapoczątkowanych systemowych rozwiązań organizacyjnych mających istotnie zwiększyć liczbę identyfikacji osób zmarłych jako dawców komórek, tkanek i narządów poprzez dotarcie z informacją i edukacją bezpośrednio do nauczycieli, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów uczelni wyższych i społeczności lokalnych.
2. Przedstawienie sposobu realizacji zadania w postaci liczby spotkań, liczby uczestniczących w nich osób (nauczycieli, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów uczelni wyższych i społeczności lokalnych).
3. Przedstawienie w formie opisowej zakresu i tematyki proponowanych szkoleń dla nauczycieli, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów uczelni wyższych i społeczności lokalnych
4. Przedstawienie wstępnych projektów materiałów edukacyjno-informacyjnych na szkolenia w tym dotyczących przeszczepiania narządów dla studentów wyższych uczelni medycznych.
5. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, określony w załączniku nr 2 i 2a - zawierający w szczególności:
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 2a - w formacie *rtf
załącznik nr 2a - w formacie *pdf
1) liczbę możliwych do wykonania zadań (wykaz podmiotów biorących udział w realizacji programu),
2) harmonogram realizacji programu,
3) kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach programu, w tym kalkulację kosztów obejmującą:
a) organizację spotkań w zakresie transplantologii wraz z wykazem poszczególnych tematów i treścią merytoryczną ustaloną w porozumieniu z konsultantem krajowym wojewódzkim w zakresie transplantologii.
b) kalkulację kosztów:
- organizacji spotkań promocyjno-edukacyjno-informacyjnych w zakresie transplantologii dla podmiotów biorących udział w realizacji programu,
- powielenie materiałów promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie transplantologii dla potrzeb programu oraz opracowanie materiałów dotyczących przeszczepiania narządów dla studentów wyższych uczelni medycznych,
c) kalkulacja kosztów obsługi organizacyjnej programu.
6. Informacja o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem programu.
7. Informacja o kadrze uprawnionej do szkolenia i realizacji programu związanego z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek lub narządów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.).
8. Udokumentowane posiadanie doświadczenia i działalności w realizacji programów edukacyjno - promocyjno - informacyjnych związanych z promocją idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od dawców żywych i zmarłych.
9. Opinia wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie transplantologii klinicznej lub Krajowej Rady Transplantacyjnej o treści materiałów informacyjno – edukacyjnych dla studentów wyższych uczelni medycznych z zakresu transplantologii.

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca wykaz i opis zakresu projektowanego zadania w ramach Programu - od 0 do 5 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2 i 2a – od 0 do 40 punktów (za każdy element od 0 do 10 punktów).
3. Ocena prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem Programu – od 0 do 5 punktów.
4. Ocena dysponowania kadrą umożliwiają szkolenie z zakresu pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, związana z wykonywaniem zadań dotyczących pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów– od 0 do 10 punktów.
5. Ocena posiadanego doświadczenia i działalności w realizacji programów edukacyjno – promocyjno - informacyjnych związanych z promocją idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od dawców żywych i zmarłych – od 0 do 15 punktów.
6. Ocena treści materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu transplantologii dla studentów wyższych uczelni medycznych z opinią krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie transplantologii klinicznej lub Krajowej Rady Transplantacyjnej – od 0 do 10 punktów. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs na wybór realizatora zadania w latach 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
8. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych na rok 2014 jaki również zakres zadań będzie potwierdzony po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i może ulec zmianie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-08
Data publikacji:
       2013-03-08
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-04-30
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-30Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora/realizatorów zadania
2013-03-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 6083 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.